เอกสารงานทะเบียน

 • รายการเอกสารและค่าบริการ
    รายการ
  ค่าบริการ (บาท)
  ขอคัดป้ายภาษี (ป้ายวงกลม)
  500
  ขอคัดป้ายทะเบียน 1 แผ่น (ชำรุด/สูญหาย)
  700
  ขอคัดป้ายทะเบียน 2 แผ่น (ชำรุด/สูญหาย)
  900
  ขอคัดป้ายทะเบียน 1 แผ่น (ป้ายประมูล)
  1,400
  ขอคัดป้ายทะเบียน 2 แผ่น (ป้ายประมูล)
  2,000
  งานซื้อแผ่นป้ายทะเบียนสากล
  900
  ขอแก้ไขคำนำหน้านาม, ชื่อ-สกุล, ที่อยู่
  500
  ขอเปลี่ยนเลขทะเบียน (ขอเลขใหม่)
  3,000 - 4,000
  ขอเปลี่ยนเลขทะเบียน (ขอเลขใหม่พร้อมสงวนเลขเดิมไว้)
  3,000 - 4,000
  ขอแปลใบอนุญาตคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ไปประเทศมาเลเซีย
  800
  ขอแปลใบอนุญาต/ต่ออายุคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ไปประเทศลาว
  800
  ขอแจ้งย้ายออกปลายทาง (เพื่อขอใช้ป้ายทะเบียนใหม่ )
  2,000
  ขอแจ้งย้ายออกปลายทาง (เพื่อขอใช้ป้ายทะเบียนประมูลที่สงวนเลขไว้)
  4,000
  ขอแจ้งย้ายออกปลายทาง (เพื่อทำการสลับทะเบียนป้ายประมูล)
  6,000
  ขอแจ้งย้ายออกปลายทาง (เพื่อทำการสลับทะเบียนป้ายธรรมดา)
  5,000
  ขอยกเลิกแจ้งย้าย
  800
  ขอสลับป้ายทะเบียน (ระหว่างรถ 2 คัน)
  4,000
  ขอสลับป้ายทะเบียน (ระหว่างรถ 2 คัน) ป้ายประมูล
  5,600
  ขอสลับป้ายทะเบียน (ระหว่างรถ 2 คัน) ป้ายธรรมดากับป้ายประมูล
  6,000
  ขอคัดเล่มทะเบียนใหม่ (ชำรุด หรือ หาย)
  700
  ขอแจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป (กรณีรถหาย/อุบัติเหตุ)
  500
  ขอตอกหมายเลขเครื่องยนต์
  2,000
  ขอตอกหมายเลขตัวถัง
  2,000
  ขอเปลี่ยนสีรถยนต์ (ไม่รวมตรวจนอก)
  1,500
  ขอแจ้งเปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิง
  1,500
  ขอเปลี่ยนหมายเลขเครื่องยนต์
  1,500
   
  ค่าบริการต่อภาษีรถยนต์ (ไม่รวมค่าภาษี)
  250
   
  ค่าบริการคัดสำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์
  100
 • ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นๆ
  ลำดับ
  รายการ
  ค่าบริการ (บาท)
  1
  ค่าปรับเช็คคืน
  200 ต่อ ฉบับ
  2
  ค่าปรับกรณีชำระค่าเช่าซื้อล่าช้า
  ตามที่กำหนดในสัญญาเช่าซื้อ
  3
  ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถาม สำหรับยอดค้างชำระ (คิดเพิ่มจากค่าปรับชำระค่าเช่าซื้อล่าช้า)
  ตามที่จ่ายจริง
  4
  ค่าใช้จ่ายในการติดตามยึดรถ (คิดเพิ่มจากค่าปรับชำระค่าเช่าซื้อล่าช้า)
  ตามที่จ่ายจริง
  5
  ค่าใช้จ่ายอื่นในการนำรถยนต์กลับ เช่นค่าบริการรถยก
  ตามที่จ่ายจริง
  6
  ค่าทนายความกรณีฟ้องคดี (ขึ้นอยู่กัสถานที่ที่ฟ้องคดี)
  ตามที่จ่ายจริง
  7
  ค่าดำเนินการด้านเอกสาร เช่นค่าบริการจัดชุดโอนกรรมสิทธิ์ (กรณีลูกค้าทำเอง หรือสูญหาย)
  ค่าออกหนังสือมอบอำนาจเพื่อไปดำเนินการอื่น ๆ ทางทะเบียน (แทนฉบับเดิมที่หมดอายุ)
  300
  8
  ค่าบริการนำเล่มทะเบียนไปบันทึกรายการต่าง ๆ ที่กรมการขนส่ง (ปรับเล่ม)
  200
  9
  ค่าขอทำบัตรใหม่ "Honda Leasing Family Card"
  100
  10
  ค่าธรรมเนียมทำเงินคืน
  200
  11
  ค่าบริการคัดสำเนาสัญญาเช่าซื้อ
  100

   

  หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือยกเลิกค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า