• หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ฟรี! ค่าธรรมเนียม)
  ① แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
  ส่งสำเนาบัตรประชาชน ลงนาม รับรองสำเนาถูกต้องและระบุข้อความแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ มายังอีเมล hltc_callcenter@honda.th.com

  ② การตรวจสอบผลการอนุมัติการหักบัญชีอัตโนมัติ
  สอบถามผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) โทร 0-2736-4288  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2736-4288

  ③ ข้อแนะนำ
  • กรุณาสำรองเงินไว้ในบัญชีเงินฝากธนาคารของท่านล่วงหน้าก่อนวันที่ครบกำหนดชำระค่างวดอย่างน้อย 1 วัน
  • หากเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของท่านคงเหลือไม่เต็มจำนวนค่างวดที่ต้องชำระ ระบบจะไม่สามารถทำการหักค่างวดจากบัญชีเงินฝากของท่านได้ ท่านต้องชำระค่างวดเอง ผ่านช่องทางอื่น เช่น โมบายแอพลิเคชัน เคาน์เตอร์ธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ให้บริการ ภายใน 7 วันนับจากวันที่ครบกำหนดชำระค่างวด
  • ธนาคารจะดำเนินการหักค่างวดจากบัญชีเงินฝากของท่าน ตามวันที่ครบกำหนดชำระตามสัญญาเช่าซื้อ หากวันที่ครบกำหนดชำระตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์หรือนักขัตฤกษ์ ธนาคารจะดำเนินการหักค่างวดจากบัญชีเงินฝากของท่านในวันทำการถัดไป
  • หากลูกค้าต้องการชำระค่างวดล่วงหน้าด้วยช่องทางอื่น กรุณาชำระก่อนวันที่ครบกำหนดชำระ 7 วันทำการเพื่อหลีกเลี่ยงการหักบัญชีอัตโนมัติซ้ำ


  ท่านสามารถเลือกชำระด้วยการหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารที่ร่วมให้บริการดังนี้

     ธนาคารกรุงเทพ
     ธนาคารกสิกรไทย
     ธนาคารกรุงไทย
     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
     ธนาคารไทยพาณิชย์
     ธนาคารทหารไทยธนชาต
     ธนาคารออมสิน


  หมายเหตุ ธนาคารจะทำการหักเงินค่างวดจากบัญชีของท่าน ตามวันที่ที่ครบกำหนดค่างวดเท่านั้น หากวันครบกำหนดชำระค่างวดตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์หรือนักขัตฤกษ์ จะทำการหักในวันทำการถัดไป กรุณานำเงินเข้าบัญชีของท่านก่อนวันครบกำหนดชำระเงินค่างวดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

  ท่านสามารถขอใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติโดยกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการได้ที่ บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือขอรับเอกสารการใช้บริการได้ที่ Call Center 0-2736-4288 หลังจากที่ท่านได้เอกสาร ให้กรอกรายละเอียดพร้อมชื่อเหมือนในสมุดเงินฝากธนาคาร และนำส่งเอกสารกลับมายังบริษัทฯ เพื่อทำการขออนุมัติจากธนาคารต่อไป