การโอนสิทธิเช่าซื้อ

การโอนสิทธิเช่าซื้อ หมายถึง การโอนสิทธิและ หน้าที่การเช่าซื้อตามสัญญาของผู้เช่าซื้อเดิมให้ แก่บุคคลอื่นโดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ รายละเอียดในสัญญา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • 1. รถยนต์คันโอนสิทธิเช่าซื้อต้องทำการจดทะเบียนที่กรมขนส่ง เรียบร้อยแล้ว (ไม่ใช่ป้ายแดง)
 • 2. รถยนต์คันโอนสิทธิสัญญาเช่าซื้อ ต้องไม่ใช้สิทธิ์ เข้าร่วมใน "โครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาล" กรณีใช้สิทธิ์ เข้าร่วม "โครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาล" ต้องดำเนินการและ แนบเอกสารดังนี้
  • 2.1. ผู้เช่าซื้อและผู้รับโอนสิทธิ ลงชื่อใน "หนังสือยินยอมปฏิเสธการใช้สิทธิ์รถยนต์คันแรก"
  • 2.2. แนบเอกสารใบยกเลิกการขอใช้สิทธิ์ฯจากกรมสรรพสามิตหรือชุดหนังสือยินยอมสละสิทธิ์ การโอนรถยนต์ใหม่คันแรก หรือใบแจ้งความ (กรณีชุดหนังสือฯ สูญหาย)
 • 3. ไม่มียอดค้างชำระค่างวดเช่าซื้อ, ค่าเบี้ยปรับล่าช้า และค่าใช้จ่ายคงค้างอื่นๆ กับทางบริษัทฯ
 • 4. ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยประเภทชั้น1 (อายุกรมธรรม์เหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน ณ วันเซ็นสัญญา)
 • 5. ผู้เช่าซื้อใหม่ (ผู้รับโอน) และผู้ค้ำประกัน ต้องมีรายได้ต่อท่าน ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของค่างวด
 • 6. ผู้ค้ำประกัน ต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น นิติบุคคลหรือชาวต่างชาติไม่สามารถเป็นผู้ค้ำประกันได้
 • 7. ผู้เช่าซื้อเดิม (ผู้โอน) ,ผู้เช่าซื้อใหม่ (ผู้รับโอน) และผู้ค้ำประกันใหม่ ต้องมาดำเนินการเซ็นสัญญาต่อหน้าพนักงานของบริษัทฯ พร้อมกัน
 • 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ยื่นพิจารณาสินเชื่อสำหรับผู้รับโอนใหม่ หากผู้โอนไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายในการโอนสิทธิส่วนที่เหลือภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติสินเชื่อของผู้รับโอน
 • 9. การโอนสิทธิจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องครบถ้วน

ค่าใช้จ่ายในการโอนสิทธิเช่าซื้อ

 • • ค่าบริการโอนสิทธิสัญญาเช่าซื้อ 5,700 บาท
 • • ค่างวดชำระล่วงหน้า จำนวน 2 งวด
 • • ค่าประกันภัยประเภท 1 (กรณีไม่มีประกันภัย)
 • • ค่าภาษี (กรณีภาษีหมดอายุ หรือจะครบกำหนด การชำระภาษีประจำปีภายใน 3 เดือน)
 • • ค่าภาษีรถยนต์ส่วนต่าง(กรณีรถยนต์นั่งส่วนบุคคล โอนสิทธิเป็นนิติบุคคล)
 • • ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

เอกสารประกอบการพิจารณา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
คำขอโอนสิทธิเช่าซื้อ