นโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคล

    ปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญและทุกคนให้ความสนใจ บริษัทฯ จึงตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคลในข้อมูลของ ผู้ใช้บริการ ส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น และพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้ช่องทางนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูล เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) บริษัทฯจึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายในการรักษาความลับ สำหรับข้อมูลของลูกค้าหรือบุคคลใด ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้การรวบรวมและรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

    ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่าน จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย การให้บริการที่ดีที่สุด และการออกแบบผลิตภัณฑ์ข้อเสนอพิเศษที่ดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ บริษัท อาจจะใช้ข้อมูลที่ได้รับจากท่าน เป็นฐานในการแนะนำบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในเว็บไซต์ หรือส่งข่าวสารบางอย่างไปให้ท่านทางอีเมล์ ข้อมูลสำหรับ การติดต่อสื่อสารที่ได้มาจากท่านนั้น จะใช้เพื่อการติดต่อกับท่านเมื่อมีความจำเป็น และนำมาใช้เป็นฐานในการปรับปรุงเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ให้มีสาระประโยชน์หรือน่าสนใจในด้านข่าวสารตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด
    หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ หมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขโทรสาร และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน ตลอดจนกิจกรรมหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่บริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้น ไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทฯ ข้อมูลเกี่ยวกับท่าน จะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่บริษัทฯ และท่านยังคงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน และตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้เมื่อท่านได้ส่งจดหมายอีเล็คโทรนิคส์มายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บเนื้อหาในจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ที่อยู่ของ จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ และการโต้ตอบจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัย ให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างท่านกับบริษัทฯ
    อย่างไรก็ดี ท่านจะต้องให้ข้อมูลปัจจุบันที่ถูกต้อง เป็นความจริง และสมบูรณ์ตามที่ระบุในแบบฟอร์มลงทะเบียน และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ตรงกับความเป็นจริง และทันสมัยอยู่เสมอ หากตรวจสอบในภายหลังทราบว่า ท่านให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ มีสิทธิระงับการใช้ เพิกถอน และปฎิเสธการให้บริการใดๆทั้งหมด หรือบางส่วน ที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลไม่ถูกต้องนั้นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อีกทั้งยังเคารพสิทธิส่วนบุคคลในข้อมูลของท่าน โดยบริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลของท่าน นอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ และบุคคลที่สาม ที่ได้รับอนุญาตจากท่านให้เข้าถึงข้อมูลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลของท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน นอกจากนี้บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอกอื่นใด เว้นแต่
    1.บริษัทฯ ได้รับความยินยอม หรือได้รับมอบอำนาจ หรือได้รับการร้องขอจากท่านให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้
    2.การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้การทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์สามารถดำเนินไปได้
    3.เป็นการให้ข้อมูลแก่บริษัทข้อมูลเครดิต ที่บริษัทฯเป็นสมาชิก หรือหน่วยงานอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ที่มีหน้าที่ในการรายงานข้อมูล
    4.การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องข้อแนะนำด้านการรักษาความปลอดภัยและความลับ

    หลังจากท่านสมัครและลงทะเบียนกับบริการทางอิเล็คทรอนิคส์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับชื่อบัญชีส่วนตัว (Log in name) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งเป็นรหัสส่วนบุคคลเท่านั้น
    * ท่านมีหน้าที่รักษารหัสลับส่วนตัวของท่านอย่างเคร่งครัด โดยไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ต่อท่าน หากมีบุคคลอื่นใช้ Login name และ Password ของท่านเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ
    * ท่านควรเปลี่ยนรหัสลับส่วนตัวเป็นประจำ หรือควรทำการเปลี่ยน Password ทุกครั้งเมื่อสงสัยว่าบุคคลอื่นทราบ หรือ สามารถเดา Password ของท่านได้
    * กรณีที่ไม่สามารถอยู่ใช้งานที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ควรจะทำการ Log out ออกจากระบบงานก่อนทุกครั้ง
    * ทุกครั้งที่ท่านใช้บริการเสร็จแล้ว ท่านควรคลิก"ออกจากระบบ" เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำรายการจากบัญชีของท่านได้
    * บริษัทฯ มีสิทธิที่จะยกเลิก Password ของท่านได้ หากมีเหตุอันอาจเชื่อได้ว่า ผู้ใช้รายนั้นได้ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ หรือมีบุคคลอื่นพยายามจะใช้ Login name หรือ Password ของท่าน โดยจะหยุดการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะแจ้งให้ทราบก่อนหรือไม่ รวมถึงการลบข้อมูลและไฟล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างที่เป็นสมาชิกอยู่์ และหรือปิดกั้นการเข้าถึงไฟล์หรือบริการนั้น ๆ