นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่มีผลใช้บังคับ: ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัท") ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัว และได้รับความไว้วางใจจากท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะแจ้งท่านว่าบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ซึ่งรวมถึง วัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคลภายนอก รวมไปถึงวิธีการติดต่อบริษัท

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการติดต่อสื่อสาร และการให้บริการของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูลของบุคคลที่บริษัทมีปฏิสัมพันธ์ด้วยในการประกอบธุรกิจของบริษัท บุคคลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

    (1) ลูกค้าของบริษัทที่เป็นบุคคลธรรมดา (ทั้งลูกค้าเดิม ลูกค้าปัจจุบัน และบุคคลที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต)

    (2) พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทที่เป็นบุคคลธรรมดา

    (3) กรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ติดต่อ พนักงานหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและบุคคลอื่นใดที่มีฐานะอย่างเดียวกัน (รวมเรียกว่า "บุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล") ของลูกค้าของบริษัทที่เป็นนิติบุคคล หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทที่เป็นนิติบุคคล

    (4) บุคคลอื่นๆ เช่น ผู้ค้ำประกัน ผู้จัดการมรดก ผู้รับมอบอำนาจ ผู้เข้ารับโอนสิทธิของลูกค้า

    (5) บุคคลผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ของบริษัท

    (6) บุคคลผู้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ของบริษัท

โดยบริษัททำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การกรอกแบบฟอร์มหรือเอกสารที่ท่านนำส่งแก่บริษัท โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทหรือบริษัทในเครือ (เช่น ฮอนด้า คอนเนค (Honda Connect)) แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มสำหรับการติดต่อสื่อสาร (เช่น LINE) สื่อสังคมออนไลน์ หรือช่องทางอื่นๆ ที่ท่านใช้ในการติดต่อสื่อสารกับบริษัท รวมถึงการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมสถานที่ของบริษัท และในบางกรณีบริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้

    • บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัทในกลุ่มหรือบริษัทในเครือฮอนด้า พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทมีนิติสัมพันธ์ต่อกัน

    • บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับท่าน เช่น คนในครอบครัวของท่าน ญาติ เพื่อน ผู้แนะนำ เป็นต้น

    • ในกรณีที่ท่านเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลของลูกค้าของบริษัทที่เป็นนิติบุคคล หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทที่เป็นนิติบุคคล บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากองค์กรธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับท่าน

    • บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานใดๆที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

    • บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัทประกันภัย หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

    • บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางช่องทางอื่น เช่น บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และแหล่งสาธารณะอื่นๆ เช่นเว็บไซต์แหล่งข้อมูลสาธารณะ เป็นต้น

โปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยละเอียดเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ดี นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้จำหน่ายนำเสนอให้แก่ท่านซึ่งอยู่นอกเหนือจากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และในกรณีเช่นนั้นความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้จำหน่ายเอง

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปเท่าที่จำเป็นเพื่อการจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการตามที่ท่านร้องขอ หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายหรือเพื่อเข้าทำสัญญาที่บริษัทมีกับท่าน แต่ท่านไม่ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ทางบริษัท บริษัทอาจไม่สามารถเข้าทำสัญญาหรือให้บริการกับท่านได้ หรืออาจส่งผลให้ธุรกรรมหรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับท่านถูกระงับ หรือหยุดลงชั่วคราว นอกจากนี้ในกรณีที่ท่านไม่ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ ที่บริษัทจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ท่านอาจไม่ได้รับบริการ หรือได้รับบริการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่มีประสิทธิภาพได้

บริษัทจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้มีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย รวมถึงข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่มีการปรับปรุงแก้ไขจะปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทwww.hondaleasing.co.th และจะมีผลใช้บังคับแทนนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนหน้านี้ทั้งหมด หากท่านต้องการทราบถึงการเปลี่ยนแปลง บริษัทขอแนะนำให้ท่านติดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับทันทีที่บริษัทได้เผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่มีการปรับปรุงแก้ไขในเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ดี หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อท่าน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และขอความยินยอมจากท่านอีกครั้งในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ซึ่งในกรณีเช่นนั้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับทันทีเมื่อบริษัทได้ดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร เว้นแต่หากเป็นกรณีที่จำเป็นและตามที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือตามที่นิยามไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ โดยบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน) ตามปฏิสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับท่าน ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลต่อไปนี้

    • ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด อายุ รูปถ่าย เพศ สถานภาพทางการสมรส สัญชาติ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ลายมือชื่อ ลายพิมพ์นิ้วมือ

    • ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่เพื่อจัดส่งไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำงาน ที่อยู่สำหรับบริการสื่อสังคมออนไลน์ (Social network addresses) หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล และข้อมูลอื่นที่คล้ายคลึงกัน ข้อมูลรายละเอียดการติดต่ออื่นใด และข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้าอื่นใดที่ได้ให้ไว้หรือเกิดจากการใช้บริการกับบริษัท และ/หรือบริษัทอื่นในเครือของบริษัท

    • ข้อมูลในเอกสารที่ทางราชการออกให้ เช่น ข้อมูลและ/หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือรับรองนิติบุคคล

    • ข้อมูลเพื่อสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้สำหรับการใช้บริการแอปพลิเคชันต่างๆ ของบริษัท เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือ PIN

    • ข้อมูลยานพาหนะที่เช่าซื้อ เช่น หมายเลขประจำตัวยานพาหนะของท่าน (VIN) และวันที่ซื้อ หมายเลขเครื่องยนต์ หมายเลขตัวถัง เล่มทะเบียนรถยนต์

    • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น ประวัติการใช้บริการและการชำระค่างวด ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ท่านใช้ บริการสำหรับลูกค้าหรือการสนับสนุนทางเทคนิค รหัสผลิตภัณฑ์ วันที่และสถานที่ซื้อ สถานะความเป็นลูกค้า ความสามารถในการได้มาซึ่งสินเชื่อ ข้อมูลและพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ รายละเอียดสัญญาเช่าซื้อ

    • ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ รายจ่าย เลขบัญชีธนาคาร รายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร ข้อมูลการชำระค่างวด ข้อมูลเครดิต

    • ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและประวัติการทำงานหรือกิจการ เช่น ระดับการศึกษา อาชีพ รายละเอียดเกี่ยวกับนายจ้าง รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ รูปถ่ายสถานประกอบการ ตำแหน่ง เงินเดือน และ/หรือค่าตอบแทน และ/หรือรายได้จากการประกอบกิจการ หลักฐานการประกอบอาชีพ (เช่น บัตรประจำตัวพนักงาน บัตรข้าราชการ) เอกสารแจกแจงรายได้จากการทำงาน

    • ข้อมูลจากแอปพลิเคชันฮอนด้า คอนเนค (Honda Connect) เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของรถยนต์

    • รายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเว็บไซต์ฮอนด้าหรือฮอนด้าแอป เช่น ระบบปฏิบัติการของท่าน ประเภทบราว์เซอร์ของท่าน (สำหรับการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท) รายละเอียดของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ (เช่น หมายเลขประจำเครื่องของท่าน หมายเลขประจำตัวและ MAC Address) และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในการเชื่อมต่อ ข้อมูลอื่นใดที่ท่านส่งถึงบริษัทในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ฮอนด้าหรือฮอนด้าแอป เช่น ลายเซ็น รูปถ่าย ความคิดเห็นและตำแหน่งที่อยู่ของท่าน

    • รายละเอียดเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ฮอนด้าหรือฮอนด้าแอป เช่น ช่วงเวลาที่เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาในการเชื่อมต่อและการใช้งานเว็บไซต์ฮอนด้าหรือฮอนด้าแอป เช่น รายการที่ท่านคลิกและคำขอของท่าน

    • ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยตลาด เช่น การสำรวจความคิดเห็นลูกค้า ข้อมูลและความเห็นที่แสดงออกเมื่อเข้าร่วมวิจัยตลาด รวมถึงรายละเอียดบริการที่ได้รับและความต้องการของท่าน (เช่น ประสบการณ์ในการใช้บริการของบริษัท แผนการซื้อรถยนต์ในอนาคต) รวมทั้งข้อติชมและข้อร้องเรียนในการใช้บริการ

    • ข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือคำขอตามกฎหมายของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและ/หรือคำสั่งศาล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง (Customer Due Diligence) หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำความรู้จักลูกค้า (KYC) คำร้องเรียนของผู้บริโภค ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีความทางแพ่งหรืออาญาของท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ (ถ้ามี)

    • ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น รูปภาพ รูปพรรณสัณฐานของบุคคล ข้อสงสัยหรือกิจกรรมที่ผิดปกติ บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ซึ่งอาจเป็นทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง

    • ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย

    • ข้อมูลอื่นใดจากอุปกรณ์ของท่านและเทคโนโลยีต่างๆ บริษัทและผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่รวบรวมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทอาจทำการรวบรวมโดยอัตโนมัติซึ่งที่อยู่ไอพี (IP Address) ของท่าน หรือข้อมูลเฉพาะ (unique identifier) สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมเรียกว่า “อุปกรณ์”) ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ [หรือแอปพลิเคชัน] ของบริษัท โดยปกติแล้วการเชื่อมต่อสัญญาณ ประเภทของเบราเซอร์ ระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ข้อมูลการใช้งานและข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมโยงไปถึงท่านเป็นการเฉพาะได้ แต่หากบริษัทสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นหรือข้อมูลอื่นใดถึงท่านได้แล้วนั้น บริษัทจะถือว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

    • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความพิการ ข้อมูลประวัติอาชญากรรม (ข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมาย) และข้อมูลชีวภาพ(Biometric Data)

    • ข้อมูลอื่น เช่น บันทึกการโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัท ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือวิธีใดๆ ก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกที่ท่านให้แก่บริษัทที่เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท หรือเพื่อการแนะนำลูกค้า ข้อมูลอื่นใดที่ท่านให้ไว้หรือเกิดจากการใช้บริการกับบริษัท และ/หรือบริษัทอื่นในเครือของบริษัทไม่ว่าผ่านช่องทางใดๆ

บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ส่งและ/หรือโอนข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกทำให้อยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อีก เช่น ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับรถยนต์ การใช้งานรถยนต์ พิกัดของรถยนต์ สถานะ สมรรถนะและสภาพรถยนต์ สถานะถุงลมของรถยนต์ ประวัติการเข้ารับบริการของรถยนต์ คำสำคัญที่ใช้ในการค้นหาเส้นทาง บันทึกการเดินทางของรถยนต์ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่ได้ให้ไว้หรือเกิดจากการใช้บริการกับบริษัท และ/หรือบริษัทอื่นในเครือของบริษัท

กรณีที่บริษัท ได้ใช้ข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ตามตัวอย่างที่กล่าวข้างต้น ประกอบกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านอันทำให้บริษัท สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ในกรณีเช่นนั้น บริษัทจะปฏิบัติต่อข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่นเดียวกับที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามอื่น

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุข้างต้นของบุคคลที่สามอื่น เช่น บุคคลที่ท่านระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ คนในครอบครัว ญาติ เพื่อนของท่าน หรือบุคคลอื่นใดที่ท่านแจ้งหรือแนะนำต่อบริษัท หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวแก่บริษัท ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีอำนาจในการกระทำเช่นนั้นโดย

    ก. แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

    ข. ได้รับความยินยอมในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นที่จำเป็น เพื่อให้บริษัทสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ตามกฎหมาย และ

    ค. ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ และแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

    3.1 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

        • เพื่อบริหารจัดการธุรกิจและส่งมอบผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท เช่น เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่าน เพื่อการติดต่อยืนยันการเช่าซื้อและนัดหมายทำสัญญา เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เพื่อการเข้าทำสัญญา เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา และเพื่อปฏิบัติตามหรือบังคับตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเช่าซื้อ หรือนิติสัมพันธ์อื่นใดระหว่างท่านและบริษัท รวมทั้งเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอ ข้อสัญญา และ/หรือข้อตกลงอื่นใดๆ ที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัท (เช่น การดำเนินการทางด้านทะเบียนรถยนต์ การโอนสิทธิเช่าซื้อ การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ การดำเนินการเพื่อให้ธนาคารอนุมัติให้หักเงินในบัญชี ในกรณีที่ท่านสมัครชำระเงินโดยวิธีการหักบัญชีธนาคาร การต่อภาษีรถยนต์)

        • เพื่อการติดต่อสื่อสารกับท่าน เช่น เพื่อให้ท่านทราบถึงผลการพิจารณาสินเชื่อ ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อและ/หรือบันทึกแนบท้ายสัญญาเช่าซื้อ หรือนิติสัมพันธ์อื่นใดระหว่างท่านและบริษัท การติดตามชุดเอกสารโอนกรรมสิทธิ การแจ้งข้อมูลการครบกำหนดของลูกค้า และยืนยันที่อยู่ในการส่งเอกสาร รวมทั้ง เพื่อดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับชำระค่างวด ค่าเบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสัญญา หรือผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ การติดตามทวงถามหนี้ การส่งหนังสือแจ้งค่าผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ผลการหักบัญชี ใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี หนังสือแจ้งการนำส่งข้อมูลเครดิตให้แก่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่าน

        • เพื่อให้บริการหลังการขาย หรือให้บริการตามที่ท่านร้องขอ ตอบข้อสงสัย สนับสนุนการใช้งาน เช่น การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการต่อประกันภัยรถยนต์และ/หรือภาษีรถยนต์ รวมไปถึงให้ข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน ชดเชยค่าเสียหาย และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ หรือเพื่อดำเนินการอย่างใดๆ ตามที่ท่านแจ้ง หรือร้องขอ (เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อมูล การเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงิน การเปลี่ยนแปลงธนาคารเพื่อการชำระเงินโดยวิธีการบัญชี การทำเรื่องคืนเงินส่วนเกิน เงินมัดจำ หรือเงินอื่นใดภายหลังการปิดสัญญา การดำเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือมอบอำนาจดำเนินคดีอาญา) การดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

        • เพื่อการติดตามและกลับเข้าครอบครองรถยนต์ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าซื้อ หากท่านสมัครใช้บริการและรับบริการฮอนด้า คอนเนค (Honda Connect) ในกรณีที่ท่านผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อจนเป็นเหตุให้สัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลง บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งข้อมูลจากแอปพลิเคชันฮอนด้า คอนเนค (Honda Connect) เพื่อการติดตามตำแหน่งที่ตั้งของรถยนต์ที่เช่าซื้อ และดำเนินการใดๆในการกลับเข้าครอบครองรถยนต์ที่เช่าซื้อดังกล่าว

        • เพื่อการจัดการเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ [หรือแอปพลิเคชัน] ของบริษัท เช่น เพื่อเปิดใช้งาน การเข้าถึง การใช้งาน และการบริหารจัดการเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ [หรือแอปพลิเคชัน] ของบริษัท หรือ การให้บริการของบริษัทผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์ออนไลน์อื่นๆ ซึ่งอาจจะมีขึ้นต่อไปในอนาคต รวมไปถึงเพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนในการใช้บริการข้างต้น

        • เพื่อดำเนินงานภายในองค์กรของบริษัท เช่น การดำเนินงานบัญชีภายใน งานตรวจสอบ งานธุรการ การบริหารจัดการและการดำเนินงานภายในบริษัท (เช่น การจัดพิมพ์และการจัดเก็บเอกสาร การวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานภายใน) การประมวลผลการชำระเงินและ/หรือธุรกรรมอื่นใดของท่าน การวิเคราะห์ผลประกอบการของบริษัท

        • เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและนโยบายภายในที่เกี่ยวข้อง เช่น เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย มาตรฐานอุตสาหกรรมและนโยบายของบริษัท หรือบริษัทในเครือ และเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ/หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจต่างๆ รวมทั้งการนำส่งข้อมูลเครดิตให้แก่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

        • เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายของบริษัท เช่น การป้องกันและตรวจสอบธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้นจากการฉ้อฉล การกระทำที่ผิดกฎหมาย การละเลยต่อการปฏิบัติตามหน้าที่หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม แม้ว่าจะเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการของบริษัทหรือไม่ก็ตาม การปกป้องลูกค้า พนักงาน และบุคคลอื่นๆ และปกป้องข้อมูล ความลับ และทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่านในการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ของบริษัท (เช่น การใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด การลงทะเบียน การแลกบัตร และ/หรือบันทึกภาพ บุคคลที่เข้ามาติดต่อบริษัท) การก่อตั้ง ใช้ ปฏิบัติตาม หรือ ยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิตามกฎหมายของบริษัท การเก็บบันทึกการติดต่อจากบุคคลภายนอก รวมทั้งการบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลของบริษัท

        • เพื่อการดำเนินการอย่างใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัย หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เช่น การอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการสมัครขอเอาประกันภัยสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อ / สินเชื่อบุคคล (Honda Smile Loan) และ/หรือประกันภัยรถยนต์ รวมทั้งการบริหารจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเอาประกันภัยดังกล่าวตามที่ท่านได้ติดต่อผ่านทางบริษัท (เช่น การตอบสนองต่อข้อซักถามของท่าน) การอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในส่วนที่เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ที่เช่าซื้อ (เช่น การติดต่อเรื่องการปิดสัญญาประกันภัย และการคืนเงินทุนประกันภัย) รวมถึงการดำเนินการใดๆ ในฐานะผู้รับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย

        • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น เพื่อดำเนินกิจกรรมการตลาด และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทั่วไปของบริษัท รายการส่งเสริมการขาย ข้อมูล ข้อเสนอ สิทธิประโยชน์ต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทและบริษัทในเครือ และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เพื่อประเมิน ปรับปรุง และพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทและบริษัทในเครือ หรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการของบริษัทและบริษัทในเครือ เช่น พัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ของบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อสำรวจวิจัยการตลาดและทำการตลาดแบบตรงของบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล(data analytics)เพื่อการวางแผนการตลาด กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทและบริษัทในเครือ การนำเสนอรายการส่งเสริมการขาย ข้อมูล ข้อเสนอ สิทธิประโยชน์ต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมไปถึงเพื่อการดำเนินโครงการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าของบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อปรับแต่งโฆษณาของบริษัทและบริษัทในเครือบนเว็บไซต์และที่อื่นๆ ซึ่งตรงตามความสนใจของท่าน

        • เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำแบบจำลองด้านเครดิต เพื่อการวิเคราะห์การให้สินเชื่อและการบริหารความเสี่ยงในการให้สินเชื่อของบริษัท

        • เพื่อการทำธุรกรรมทางธุรกิจ เช่น การขาย การเข้าซื้อ หรือการโอน การเข้ารับโอนกิจการหน่วยธุรกิจ บริษัทหรือส่วนหนึ่งของบริษัทหรือทรัพย์สินของบริษัท และธุรกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท และการโอนข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการขาย โอน ซื้อ หรือเข้ารับกิจการหรือทรัพย์สินดังกล่าว

        • เพื่อการป้องกันอันตราย เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

        • เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นอื่นๆ เช่น วัตถุประสงค์อื่นๆซึ่งชอบด้วยกฎหมาย โดยการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นที่แน่ชัดจากพฤติการณ์ต่างๆ หรือมีการระบุไว้ในเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลให้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนั้น

    ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทที่เป็นนิติบุคคล บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ด้วย

        • การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ เพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจกับท่านหรือพันธมิตรทางธุรกิจ

        • การคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อจัดซื้อสินค้าหรือบริการจากพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เพื่อการยืนยันตัวตนของท่านและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการเปรียบเทียบราคา เพื่อการประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของท่านและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการเจรจาต่อรอง หรือการทำสัญญากับท่านและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ

        • การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น เพื่อการบันทึกข้อมูลพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการชำระเงิน การดำเนินการด้านบัญชี การตรวจสอบ การสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจในการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงเพื่อติดตามพันธมิตรทางธุรกิจในการปฏิบัติตามสัญญาหรือดำเนินการตามนโยบายของบริษัท

    นอกจากนี้ บริษัทยังเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ด้วย

        • ข้อมูลสุขภาพ เพื่อการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการสมัครขอเอาประกันภัยสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อ / สินเชื่อบุคคล (Honda Smile Loan) และการบริหารจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเอาประกันภัยดังกล่าว ตามที่ท่านได้ติดต่อผ่านทางบริษัท (เช่น การตอบสนองต่อข้อซักถามของท่าน)

        • ข้อมูลความพิการ เพื่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เพื่อใช้ประกอบการจดทะเบียนรถยนต์ดัดแปลง และเพื่อบันทึกเป็นหลักฐาน ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้ออันเนื่องมาจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลความพิการของท่าน

        • ข้อมูลประวัติอาชญากรรม (ข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมาย) เพื่อประโยชน์ในการบริหารสัญญา และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เช่น กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) และ

        • ข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) (เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า) เพื่อการใช้งานแอปพลิเคชันของบริษัท (M-SA, C-SA หรือแอปพลิเคชันอื่นใดในทำนองเดียวกัน)

    3.2 ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

    โดยทั่วไป บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

        • กรณีมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัท หรือเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ตามที่ท่านร้องขอก่อนจะเข้าทำสัญญากับบริษัท (เช่น การปฏิบัติตามสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าแบบลีสซิ่ง คำขอใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาข้างต้น หรือข้อตกลงอื่นใดที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัท)

        • การจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่บริษัทได้รับมอบหมาย

        • กรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลภายนอก โดยที่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญมากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

        • กรณีมีความจำเป็นที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

        • กรณีที่บริษัทต้องดำเนินการป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

        • กรณีมีความจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

        • กรณีที่บริษัทได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายกำหนด

    ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน บริษัทอาจขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน หรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยสอดคล้องและเป็นไปตามกรณีที่กฎหมายกำหนด

4. ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ

ในบางกรณีตามที่กฎหมายกำหนดให้มีการขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ ดังนั้น หากท่านเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ท่านต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าท่านได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลแล้ว (ในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม)

หากบริษัททราบว่าบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลโดยไม่ได้เจตนา หากบริษัทไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้ บริษัทจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าว

5. บุคคลที่บริษัทแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทอาจเปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ดังต่อไปนี้

        • บริษัทอื่นในเครือของบริษัท

บริษัทอาจเปิดเผย ส่งและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทอื่นในเครือของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือบริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดจากบริษัทในเครือฮอนด้า และเป็นการช่วยสนับสนุนให้บริษัทพัฒนาการให้บริการที่เหมาะสมต่อไป รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายภายในของกลุ่มฮอนด้า เพื่อให้การสนับสนุนและเสนอโปรโมชันที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการและประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของฮอนด้าและบริษัทในเครือ และเพื่อการพัฒนาการดำเนินการทางธุรกิจ

        • บุคคลที่สาม

บริษัทอาจเปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือศาล ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งที่ปรึกษาภายนอก เช่น ทนายความ ผู้ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินคดี นักบัญชี ผู้สอบบัญชี นักตรวจสอบ เป็นต้น และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

        • ผู้ให้บริการภายนอกและพันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทมีนิติสัมพันธ์กับผู้ให้บริการภายนอกและพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกอย่างระมัดระวังไม่ว่าในขณะนี้หรือในอนาคต โดยผู้ให้บริการ และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าวอาจอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการทางธุรกิจตามปกติของบริษัท เช่น บริษัทผู้ให้บริการติดตามทวงถามหนี้ บริษัทผู้ให้บริการดำเนินการกลับเข้าครอบครองรถยนต์ในนามของบริษัท บริษัทผู้ให้บริการด้านการจดทะเบียนรถยนต์ต่อกรมการขนส่งทางบก ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลภายนอก บริษัทผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ บริษัทผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บเอกสาร บริษัทผู้ให้บริการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตซึ่งจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า บริษัทประกันภัย และธนาคาร เป็นต้น

หากท่านสมัครใช้บริการและรับบริการฮอนด้า คอนเนค (Honda Connect) ในกรณีที่ท่านผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อจนเป็นเหตุให้สัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลง บริษัทอาจเปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของรถยนต์ที่เช่าซื้อที่ได้รับจากแอปพลิเคชันฮอนด้า คอนเนค (Honda Connect) ให้กับบริษัทผู้ให้บริการติดตามทวงถามหนี้เพื่อประโยชน์ในการติดตามและกลับเข้าครอบครองรถยนต์ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าซื้อด้วย

ทั้งนี้ การเปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะกระทำตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่รับข้อมูลจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระดับเดียวกันกับของบริษัท

ท่านสามารถขอรับรายชื่อผู้รับข้อมูล รวมถึง ตัวตน คำอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับกิจกรรมการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และที่อยู่ของผู้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จากบริษัท ตามข้อมูลวิธีการติดต่อบริษัทด้านล่าง

6. การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

บริษัทไม่มีความประสงค์ในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ อย่างไรก็ดี หากบริษัทจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บริษัทจะดำเนินการขั้นตอนดังกล่าวโดยได้รับความยินยอมจากท่าน หรือในฐานที่บริษัทมีสิทธิเพื่อประโยชน์โดยชอบตามกฎหมาย (เช่น เพื่อการปฏิบัติตามข้อสัญญา) ทั้งนี้ เท่าที่ได้รับอนุญาตตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีเช่นว่านั้น หากบริษัทจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นถูกโอนไปยังบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งอยู่ในประเทศปลายทางที่ยังไม่มีคำวินิจฉัยจากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยที่ใช้บังคับในขณะนั้น บริษัทจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกโอนไปยังบุคคลอื่นนอกประเทศให้เทียบเท่ากับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยที่ใช้บังคับในขณะนั้น

7. การรักษาความปลอดภัย

บริษัทใช้มาตรการทางด้านองค์กร เทคนิค กายภาพและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทจากการถูกทำลาย การสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการเปิดเผย ไม่ว่าจะเกิดโดยอุบัติเหตุ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งครอบคลุมถึงการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การส่งข้อมูลทางระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบจัดเก็บข้อมูลไม่สามารถมีความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทยังได้วางมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เข้าข้อมูล และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทยังได้วางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

8. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าของบริษัทหรือมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัท และเมื่อท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับบริษัทแล้ว หรือจนกว่าท่านจะเพิกถอนความยินยอม บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละประเภทและวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และตามระยะเวลาที่จำเป็นตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กฎหมายการบัญชี กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม รวมไปถึงต้องเก็บบันทึกข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และ/หรือ การบันทึกเสียงการให้บริการของบริษัท เพื่อป้องกันเหตุทุจริต และการรักษาความปลอดภัยของบริษัท

เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือบริษัทไม่มีสิทธิ หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว บริษัทจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบและบันทึกต่างๆ ของบริษัท และ/หรือดำเนินการเพื่อทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้

9. ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม

บริษัทมีสิทธิในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับอย่างเต็มรูปแบบ ตามวัตถุประสงค์เดิมของบริษัท หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถแจ้งบริษัทเพื่อขอเพิกถอนความยินยอมของท่านได้โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทตามรายละเอียดวิธีการติดต่อบริษัทด้านล่าง

10. การใช้คุกกี้

บริษัทใช้เทคโนโลยีการติดตาม ("คุกกี้") บนเว็บไซต์ www.hondaleasing.co.th รวมถึงช่องทางอื่นๆ เช่น แอปพลิเคชัน หรือ ในรูปแบบอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกรวมกันว่า (“เว็บไซต์”) คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของท่าน หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เมื่อท่านเข้าเว็บไซต์ โดยคุกกี้มักจะเป็นชื่อไฟล์ที่มีชื่อเว็บไซต์ ค่าอายุของคุกกี้นั้นๆ (ว่าคุกกี้ตัวนี้มีอายุการใช้งานบนอุปกรณ์ของท่านนานเท่าไร) และตามด้วยค่าต่างๆ ที่ถูกสร้างด้วยระบบอัตโนมัติและเป็นค่าที่ไม่ซ้ำกัน

ข้อมูลบนคุกกี้ของเว็บไซต์จะถูกใช้โดยบริษัทเท่านั้น ยกเว้นแต่คุกกี้อื่นๆ ที่เรียกว่า "คุกกี้จากบุคคลภายนอก" ซึ่งจะถูกใช้งานและจัดการโดยบุคคลภายนอกซึ่งเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท โดยคุกกี้จากบุคคลภายนอกเหล่านี้เป็นบริการที่บริษัทนำมาใส่ในเว็บไซต์โดยบริษัทเอง เพื่อปรับปรุงบริการและประสบการณ์ของผู้ใช้เมื่อเรียกดูเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทอาจวางคุกกี้ของบริษัทไว้ในเว็บไซต์ของพันธมิตรที่เผยแพร่โฆษณาสำหรับแบรนด์และ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท คุกกี้ส่วนใหญ่เหล่านี้จะใช้เพื่อแสดงเนื้อหาที่เหมาะสมสอดคล้อง กับความสนใจของท่านและเพื่อประเมินเนื้อหาของบริษัท (รวมถึงการโฆษณา)

ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทใช้มีดังต่อไปนี้

        • คุกกี้ที่จำเป็น คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของเว็บไซต์ของบริษัทและภายใต้ข้อกำหนดของบริษัทกับท่าน ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

        • คุกกี้เชิงวิเคราะห์ / ประสิทธิภาพ คุกกี้เพื่อให้บริษัทสามารถรับรู้และนับจำนวนผู้เข้าชม แหล่งที่มาของผู้เข้าชมเหล่านั้น และดูว่าผู้เข้าชมใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไร สิ่งนี้ช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาและมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีกว่าแก่ท่าน ตัวอย่างเช่น ทำให้มั่นใจว่าผู้ใช้ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

        • คุกกี้ฟังก์ชัน คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถปฏิบัติการตามความพึงพอใจของท่าน เช่น ทำให้เว็บไซต์จดจำท่านเมื่อท่านกลับมายังเว็บไซต์ของบริษัท และช่วยให้บริษัทจดจำการตั้งค่าของท่าน (ตัวอย่างเช่น การเลือกภาษา หรือภูมิภาค)

        • คุกกี้กำหนดเป้าหมาย / คุกกี้โฆษณา คุกกี้เหล่านี้จะบันทึกการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทจากหน้าเว็บที่ท่านเยี่ยมชมและลิงก์ที่ท่านติดตาม บริษัทจะใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อจดจำตัวเลือกบนเว็บไซต์ และการตั้งค่าของท่านเพื่อแสดงผลโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านให้มากขึ้น บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย

        • คุกกี้โซเชียลมีเดีย คุกกี้ประเภทนี้ได้รับการกำหนดโดยบริการโซเชียลมีเดียที่บริษัทได้เพิ่มบนเว็บไซต์นี้ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหากับเพื่อนๆ และเครือข่ายของท่านได้

        • คุกกี้ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้ คุกกี้ที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคุกกี้ประเภทใด และอยู่ในระหว่างการพิจารณาการถึงประเภทของคุกกี้ดังกล่าว

        • Google Analytics เว็บไซต์ของบริษัทใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บ Google Analytics ใช้คุกกี้เพื่อช่วยเว็บไซต์วิเคราะห์วิธีการที่ผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน (รวมถึงที่อยู่ไอพี (IP Address) ของท่าน) จะถูกส่งและจัดเก็บโดยเซิร์ฟเวอร์ Google ในสหรัฐอเมริกา Google ใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของท่านรวบรวมรายงานกิจกรรมบนเว็บไซต์ และการใช้อินเทอร์เน็ต สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์และให้บริการเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถป้องกันการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่านและสร้างผ่านคุกกี้ (รวมถึงที่อยู่ไอพี (IP Address) ของท่าน) โดย Google รวมถึงการประมวลผลข้อมูลนี้โดย Google โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ที่มีดังต่อไปนี้ ลิงก์: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ เช่น รหัสผ่าน [ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต] ของท่าน ฯลฯ ในคุกกี้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ตามปกติการตั้งค่าจากเบราว์เซอร์ท่องอินเทอร์เน็ตจะตั้งโปรแกรมให้ยอมรับคุกกี้ แต่ท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายโดยเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตามหากปิดการใช้งานคุกกี้ฟังก์ชัน คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปรับแต่งตัวเลือกคุกกี้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน โปรดศึกษาลิงก์ต่อไปนี้

        • สำหรับเบราวเซอร์ Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

        • สำหรับเบราวเซอร์ Safari™ http://support.apple.com/

        • สำหรับเบราวเซอร์ Chrome™ https://support.google.com/

        • สำหรับเบราวเซอร์ Firefox™ https://support.mozilla.org/

        • สำหรับเบราวเซอร์ Opera™ http://help.opera.com/

        • สำหรับเบราวเซอร์ Microsoft Edge™ https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

        • รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเบราว์เซอร์อื่นๆ ที่ใช้กันทั่วไป http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

11. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับในประเทศไทยแล้ว ท่านมีสิทธิดำเนินการอย่างใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

        • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) โดยท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

        • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right to access) โดยท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทได้

        • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification) โดยท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้อง ที่ไม่สมบูรณ์ ที่ไม่เป็นปัจจุบัน หรือที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้

        • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure) โดยท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวของท่านได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง ปฏิบัติตามหรือใช้สิทธิเรียกร้อง หรือต่อสู้ข้อเรียกร้องสิทธิ หรือปฏิบัติตามกฎหมาย

        • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing) โดยท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ ในกรณีนี้ ข้อมูลตามคำร้องขอของท่านจะได้รับการระบุว่าถูกระงับการใช้และบริษัทอาจประมวลผลข้อมูลดังกล่าวได้ในบางกรณีเท่านั้น

        • สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability) โดยท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเอง โดยทำให้ข้อมูลดังกล่าวนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

        • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) โดยท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ และหากปรากฏว่ามีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการกระทำเช่นว่านั้นเมื่อใดก็ได้เสมอ ทั้งนี้ ท่านอาจไม่มีสิทธิในการคัดค้านถ้าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นกรณีจำเป็นที่ต้องดำเนินการก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญา

        • สิทธิในการร้องเรียน (right to lodge a complaint) โดยในกรณีที่บริษัท รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัท ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลใช้บังคับในประเทศไทย ท่านมีสิทธิร้องเรียนหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจภายใต้กฎหมายนั้นได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทใคร่ขอให้ท่านโปรดแจ้งให้บริษัททราบถึงข้อกังวลของท่าน เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อกังวลดังกล่าว ก่อนที่ท่านจะติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ท่านอาจร้องขอที่จะไม่รับการติดต่อ และ/หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการของบริษัท ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม ทั้งนี้ หากท่านต้องการหยุดรับการติดต่อทางการตลาดดังกล่าว บริษัทอาจจะยังคงส่งข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่สำคัญถึงท่าน และท่านไม่สามารถยกเลิกการรับข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่สำคัญดังกล่าวจากบริษัทได้

ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทตามรายละเอียดวิธีการติดต่อบริษัทด้านล่างนี้ เพื่อยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิต่างๆ ข้างต้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะไม่สามารถมีผลในทันทีได้ โดยบริษัทจะพยายามดำเนินการตามคำขอของท่านในทันทีที่บริษัทสามารถปฏิบัติได้ และในกรณีใดๆ ไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้ต้องปฏิบัติตาม อย่างไรก็ดี บริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของท่านได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

12. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

ในกรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ หรือบริการอื่นที่มีบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งท่านอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านไปยังบุคคลภายนอกอื่น หรือโพสต์บางอย่างบนอินเทอร์เน็ตหรือบริการเครือข่ายสังคม(เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook), อินสตาแกรม (Instagram) ทวิตเตอร์ (Twitter), ไลน์ (Line), หรือยูทูป (YouTube)) บริษัทจะไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดำเนินการใดๆ อีกทั้งไม่อาจรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ หรือบริการดังกล่าว

ในการนี้ บริษัทแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ หรือบริการที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ (หากมี) เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจว่าแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ หรือบริการดังกล่าวดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

13. วิธีการติดต่อบริษัท

ในกรณีที่ท่านประสงค์ที่จะบังคับตามสิทธิตามกฎหมายของท่านในขณะที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับแล้วในประเทศไทย หรือท่านมีข้อสงสัย คำถาม หรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดส่งคำขอมายังบริษัทตามรายละเอียดการติดต่อดังต่อไปนี้

บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ติดต่อ: 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 25 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ช่องทางการติดต่อ:

        • โทรศัพท์: 02-736-4288 (แผนกบริการข้อมูลลูกค้า วันทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00-18:00 น.)

        • Email: hltc_callcenter@honda.th.com

        • Website: www.hondaleasing.co.th

ท่านยังสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อ: 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 25 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ช่องทางการติดต่อ: Email: hltc_dpo@honda.th.com