สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าอาชีพพิเศษ

ฮอนด้า ลีสซิ่ง มอบความสุขให้กับ ข้าราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพพิเศษ ด้วยสิทธิพิเศษ ดาวน์ 0% หรือ ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน สำหรับรถยนต์ฮอนด้า ทุกรุ่น ทุกแบบ

แคมเปญและอัตราดอกเบี้ย (ปลายงวด)

รายชื่อบริษัท/องค์กรที่ได้รับสิทธิ์

 •  

  • ข้าราชการประจำ
  • ข้าราชการบำนาญ
  • ทหาร
  • ตำรวจ
  • พยาบาล
  • พนักงานของรัฐ
  • สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  • ครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
  • ครูรัฐบาล
  • ครูในสังกัดโรงเรียนสามัญ
  • ครูในสังกัดโรงเรียน สถาบันการศึกษาสายอาชีพ/อาชีวะ
   • ไม่รวมถึง พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและชั่วคราว ข้าราชการการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งตามวาระ
 • หมายถึง พนักงานที่ทำงานในหน่วยงาน/องค์กร ต่อไปนี้

  • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • การไฟฟ้านครหลวง
  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  • การรถไฟแห่งประเทศไทย
  • การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  • การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
  • การประปานครหลวง
  • การประปาส่วนภูมิภาค
  • องค์การจัดการน้ำเสีย
  • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  • องค์การเภสัชกรรม
  • องค์การสะพานปลา
  • การกีฬาแห่งประเทศไทย
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
  • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
  • การเคหะแห่งชาติ
  • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
  • สถาบันการบินพลเรือน
  • องค์การสวนพฤกษศาสตร์
  • องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
  • องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
  • องค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
  • องค์การตลาด
  • องค์การสวนสัตว์
  • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  • บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ขนส่งจำกัด
  • บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
  • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
  • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
  • องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
  • โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
  • โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  • สำนักงานธนานุเคราะห์
  • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  • องค์การคลังสินค้า
  • บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
  • การยาสูบแห่งประเทศไทย
  • การยางแห่งประเทศไทย

   ไม่รวมถึง พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว
 •  

  • ลูกค้าอาชีพพิเศษ กลุ่ม 1
  • แพทย์
  • ทันตแพทย์
  • เภสัชกร
  • สัตวแพทย์
  • ผู้พิพากษา/อัยการ
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ
  • นักบินเอกชน
  • นักวิชาการระดับ 8
  • ศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่มีชื่อเสียง หรือบริษัทฯ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
  • ลูกค้าอาชีพพิเศษ กลุ่ม 2
  • ครูเอกชน (มีใบประกอบวิชาชีพครู)
  • ครูอัตราจ้าง (มีใบประกอบวิชาชีพครู)
  • ครูในระดับอุดมศึกษา (อาจารย์มหาวิทยาลัย)
  • ผู้บริหารสถานศึกษา
  • ผู้บริหารในระดับอุดมศึกษา
  • พยาบาลเอกชน
  • พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า