สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว

ยอดจัดเช่าซื้อเฉพาะรถยนต์ฮอนด้าที่ได้รับมาตรฐาน Honda Certified Used Car ผ่านการรับรองจาก บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด โดยปราศจากภาระผูกพันใดๆ

โดยมียอดจัดซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และมียอดสูงสุด ไม่เกิน 100% ของราคากลาง พร้อมระยะเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุด 60 เดือน (อ้างอิง Blue Book คุณสมบัติของผู้ซื้อและเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน

1

อายุ 20 - 70 ปี ณ วันทำสัญญา

2

รายได้เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท

3

มีอาชีพและที่พักอาศัยชัดเจน ติดต่อได้

4

มีประวัติทางการเงินที่ดี

เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ

  • • สำเนาบัตรประชาชน/บัตรราชการ
  • • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ทะเบียนสมรส/ใบสำคัญหย่า (ถ้ามี)
  • • เอกสารแสดงรายได้ (สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน)
  • • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก/ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
  • • ทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
  • • แผนที่บ้านและที่ทำงาน
  • • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ อายุไม่เกิน 3 เดือน
  • • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09)
  • • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล
  • • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ ทะเบียนสมรส/ ใบสำคัญหย่า ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ถ้ามี)
  • • สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
  • • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากใบแจ้งยอดบัญชีกระแสรายวัน 6 เดือน (ในนามกิจการ หรือกรรมการบริษัท)
  • • แผนที่บ้านกรรมการ และที่ตั้งสำนักงาน

หมายเหตุ : ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันต้องเซ็นสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ โดยผู้เช่าซื้อที่เป็นนิติบุคคลต้องมีผู้ค้ำประกันทุกกรณี และผู้ค้ำประกันต้องเป็นบุคคลธรรมดา

รถยนต์ใช้แล้วแนะนำ

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า