ปรึกษาการขอสินเชื่อรถยนต์ฮอนด้า เฉพาะรถยนต์ใหม่

โปรดกรอกรายละเอียด

ทางโทรศัพท์

ทางอีเมล์

กรุณาใส่รหัสตามที่ปรากฎ

" ข้าพเจ้าขอยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและตกลงยินยอมให้บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ทำการเก็บ รวมรวบ ใช้ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าซึ่งได้ให้ไว้นี้ และยินดีให้เปิดเผย ส่งต่อ ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าแก่บริษัทในเครือฮอนด้าทั้งในและต่างประเทศ ตัวแทนจำหน่าย คู่ค้าทางธุรกิจหรือบุคคล/นิติบุคคลใดๆก็ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการให้บริการต่างๆ การนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ สิทธิประโยชน์ แนะนำบริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯ และบริษัทฯในเครือ ผ่านช่องทางต่างๆ "