การโอนสิทธิเช่าซื้อ

การโอนสิทธิเช่าซื้อ หมายถึง การโอนสิทธิและ หน้าที่การเช่าซื้อตามสัญญาของผู้เช่าซื้อเดิมให้ แก่บุคคลอื่นโดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ รายละเอียดในสัญญา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • 1. รถยนต์คันโอนสิทธิเช่าซื้อต้องทำการจดทะเบียนที่กรมขนส่ง เรียบร้อยแล้ว (ไม่ใช่ป้ายแดง)
 • 2. ไม่มียอดค้างชำระค่างวดเช่าซื้อ, ค่าเบี้ยปรับล่าช้า และค่าใช้จ่ายคงค้างอื่นๆ กับทางบริษัทฯ
 • 3. ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยประเภทชั้น1 (อายุกรมธรรม์เหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน ณ วันเซ็นสัญญา)
 • 4. ผู้เช่าซื้อใหม่ (ผู้รับโอน) และผู้ค้ำประกัน ต้องมีรายได้ต่อท่าน ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของค่างวด
 • 5. ผู้ค้ำประกัน ต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น นิติบุคคลหรือชาวต่างชาติไม่สามารถเป็นผู้ค้ำประกันได้
 • 6. ผู้เช่าซื้อเดิม (ผู้โอน) ,ผู้เช่าซื้อใหม่ (ผู้รับโอน) และผู้ค้ำประกันใหม่ ต้องมาดำเนินการเซ็นสัญญาต่อหน้าพนักงานของบริษัทฯ พร้อมกัน
 • 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ยื่นพิจารณาสินเชื่อสำหรับผู้รับโอนใหม่ หากผู้โอนไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายในการโอนสิทธิส่วนที่เหลือภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติสินเชื่อของผู้รับโอน
 • 8. การโอนสิทธิจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องครบถ้วน

ค่าใช้จ่ายในการโอนสิทธิเช่าซื้อ

 • • ค่าบริการโอนสิทธิสัญญาเช่าซื้อ
  ลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่ทำสัญญา
  ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 65 / ลูกค้านิติบุคคล
  ลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่ทำสัญญา
  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 65
  5,700 บาท2,500 บาท

 • • ค่างวดชำระล่วงหน้า จำนวน 2 งวด
 • • ค่าประกันภัยประเภท 1 (กรณีไม่มีประกันภัย)
 • • ค่าภาษี (กรณีภาษีหมดอายุ หรือจะครบกำหนด การชำระภาษีประจำปีภายใน 3 เดือน)
 • • ค่าภาษีรถยนต์ส่วนต่าง(กรณีรถยนต์นั่งส่วนบุคคล โอนสิทธิเป็นนิติบุคคล)
 • ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

เอกสารประกอบการพิจารณา