• จ่ายเช็คล่วงหน้า

    โดยชำระด้วยเช็คสั่งจ่าย "บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด" ขีดคร่อม "A/C Payee Only" และขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" โดยระบุวันที่ล่วงหน้าตรงกับวันที่ครบกำหนดชำระค่างวด พร้อมทั้งระบุเลขที่สัญญาเช่าซื้อหลังเช็ค โดยส่งไปรษณีย์มาที่ "ธนาคารซิตี้แบงค์ ตู้ ปณ. 88 กรุงเทพฯ 10331" ทั้งนี้กรุณาส่งเช็คล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดอย่างน้อย 7 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับล่าช้า การชำระค่างวด แบบจ่ายเช็คล่วงหน้า กรุณาจ่ายเช็คล่วงหน้าอย่างน้อยครั้งละ 6 ฉบับ ซึ่งบริษัทฯ จะจัดส่งจดหมายเตือนเช็คหมดล่วงหน้า 1 เดือน หลังจากเช็คฉบับสุดท้ายถูกเรียกเก็บ บริษัทฯ จะทำการตัดบัญชีของท่านเมื่อเช็คผ่านการเรียกเก็บเท่านั้น