การต่อภาษีรถยนต์

ก่อนถึงกำหนดเสียภาษีรถยนต์ประจำปี บริษัทฯ จะจัดส่งจดหมายเตือนและซองธุรกิจ ตอบรับให้ท่านทราบ ล่วงหน้า 60 วัน ทั้งนี้ควรชำระค่าต่อภาษีมายังบริษัทฯ อย่างน้อย 15 วันก่อนครบกำหนดชำระ เมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระค่าต่อภาษี และเอกสาร แนบเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับป้ายแสดงการ เสียภาษีรถยนต์ประจำปี ภายใน 1 สัปดาห์ กรณีที่ท่านชำระเงินไม่ทันตามกำหนดหมดอายุภาษี จะต้องเสียค่าเบี้ยปรับล่าช้าในอัตรา 1% ต่อเดือน

 • 1. กรณีรถยนต์ปกติ (อายุการใช้งาน 1-7 ปี)

  นำส่งสำเนาพรบ.มาทางช่องทางดังนี้
  1.1 ไปรษณีย์ ถึง ส่วนงานทะเบียน บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 25 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา กรุงเทพฯ 10260
  1.2 แฟกซ์หมายเลข 02-736-4277 กด 1
  1.3 อีเมล์ : hltc_callcenter@honda.th.com
  1.4 Line ID : @hondaleasing  2. สำหรับรถยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์เป็นก๊าซ NGV/CNG , LPG (ให้ส่งทางไปรษณีย์ EMS หรือนำ ส่งด้วยตนเองที่บริษัทฯ เท่านั้น)

  2.1 สำเนาพรบ.
  2.2 หนังสือรับรองการตรวจ และทดสอบตรวจสถาพประจำปี NGV/CNG , LPG (โดยวิศวกร) ฉบับจริง  3. กรณีรถยนต์ใช้งานอายุเกิน 7 ปีขึ้นไป (ให้ส่งทางไปรษณีย์ EMS หรือนำส่งด้วยตนเองที่บริษัทฯ เท่านั้น)

  3.1 สำเนาพรบ.
  3.2 หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ. ) ฉบับจริง

 • คำแนะนำและข้อควรทราบเกี่ยวกับการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี
  • เพื่อความถูกต้องของการชำระเงินกรุณาใช้แบบฟอร์มการชำระเงินค่าต่อภาษีไปชำระเงินเท่านั้น
  • ในกรณีที่ท่านชำระเงินล่าช้า/ หรือส่งส่วนท้ายของ พรบ. ไม่ทันตามกำหนดภาษี เป็นผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการต่อภาษีให้ท่านได้ ก่อนวันที่ ภาษีหมดอายุ ท่านจะต้องเสียค่าปรับล่าช้าในอัตรา 1% ต่อเดือน (เศษของวันนับเป็น 1 เดือน)
  • หากท่านขาดต่อภาษีรถยนต์ประจำปีครบ 3 ปี จะมีผลให้ทะเบียนรถยนต์ท่านถูก"ระงับ" การใช้รถยนต์ทันทีตามพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2546
  • การต่อภาษีรถยนต์ประจำปีสามารถชำระค่าภาษีล่วงหน้าได้ 90 วัน ก่อนวันครบกำหนดหมดอายุภาษีประจำปี
  • การต่อภาษีรถยนต์ประจำปี ต้องนำส่งส่วนท้ายของตารางกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ(พ.ร.บ.) เพื่อต่อภาษีทุกครั้ง