ข้อมูลการต่อภาษีรถยนต์

 • สามารถดำเนินการยื่นชำระภาษีรถยนต์ได้ล่วงหน้า 90 วัน ก่อนวันครบกำหนดภาษี
 • กรุณาดำเนินการชำระและจัดส่งเอกสารประกอบการต่อภาษีรถยนต์ 15 วัน ก่อนวันครบกำหนดภาษี
 • เอกสารประกอบการต่อภาษีรถยนต์
  • สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) : กรณีที่ท่านมีการจัดซื้อ พ.ร.บ. แล้ว หากไม่มี บริษัทฯ มีบริการต่อ พ.ร.บ.
  • สำเนาหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ.) : สำหรับรถยนต์ที่ใช้งานเกิน 7 ปีขึ้นไป หรือ ขาดต่ออายุภาษีรถยนต์เกิน 1 ปี (เอกสารมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
  • หนังสือรับรองการตรวจและทดสอบสภาพประจำปี NGV / CNG, LPG ฉบับจริง : สำหรับรถติดตั้ง NGV / CNG, LPG (เอกสารมีอายุไม่เกิน 1 เดือน)
 • กรณีชำระเงินล่าช้า หรือนำส่งเอกสารประกอบการต่อภาษีรถยนต์ไม่ทันกำหนด อาจส่งผลให้มีค่าปรับภาษีล่าช้า 1% ของยอดค่าภาษีรถยนต์ต่อเดือน
 • กรณีขาดต่อภาษีรถยนต์เกิน 3 ปีขึ้นไป จะมีผลให้ทะเบียนรถยนต์ถูก “ระงับ” การใช้ โดยทันทีตามพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติกรมขนส่งทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2546 สามารถติอต่อขอจดทะเบียนใหม่ที่ 02-7364288

ช่องทางการส่งเอกสาร

 • ส่งสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) กรณีท่านทำ พ.ร.บ. ด้วยตนเอง หรือนำส่งสำเนาหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ.) • ส่งหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบสภาพประจำปี NGV / CNG , LPG ที่รับรองโดยวิศวกร ฉบับจริงมาที่
  บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (แผนกบริการงานทะเบียน)
  4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอทไบเทค ชั้น 25
  ถ.สุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260