เอกสารที่บริษัทฯ จัดส่งให้

1. แบบฟอร์มการชำระเงินค่าใช้จ่ายการโอนกรรมสิทธิ์ และอื่นๆ (ถ้ามี)
2. แบบคำขอโอนและรับโอนกรมการขนส่งทางบก 1 ฉบับ โปรดอย่ากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม (เซ็นผู้รับโอน 2 จุด กรณีนิติบุคคล พร้อมประทับตราบริษัท)
3. หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ โปรดอย่ากรอกรายละเอียด ในแบบฟอร์ม กรุณาเซ็นและส่งกลับมา พร้อมชุดโอนฯ ใช้ สำหรับมอบอำนาจให้ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯดำเนินการโอน กรรมสิทธิ์ (เซ็นที่ผู้มอบอำนาจ 1 จุด กรณีนิติบุคคลพร้อม ประทับตราบริษัท)
4. แบบฟอร์มข้อมูลเพื่อประกอบการรับโอนกรรมสิทธิ์ 1 ฉบับ แจ้งความประสงค์ใช้รถยนต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร/ข้อมูลป้าย ภาษีรถยนต์/ใบแจ้งเปลี่ยนที่อยู่

เอกสารประกอบที่ผู้เช่าซื้อต้องเตรียมอย่างละ 1 ชุด

  • 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ (ไม่หมดอายุ)
  • 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  • 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาทะเบียนหย่า, สำเนาใบเปลี่ยนคำนำ
  • 4. สำเนาใบเลื่อนขั้นยศข้าราชการ (ถ้ามี)
  • 5. สำเนาป้ายภาษีรถยนต์ (ไม่หมดอายุ) หรือ สำเนาใบเสร็จรับเงินจากกรมการขนส่งทางบก (กรณีที่ท่านต่อภาษีรถยนต์ประจำปีเอง)
  • 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมหน้าวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ประทับตราบริษัท 1 ฉบับ
  • 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่หมดอายุ) 1 ฉบับ
  • 3. กรณีกรรมการเป็นชาวต่างชาติ แนบสำเนา Visa, Passport (เอกสารทุกฉบับต้องไม่หมดอายุ) 1 ฉบับ
  • 4. สำเนาป้ายภาษีรถยนต์ (ไม่หมดอายุ) หรือ สำเนาใบเสร็จรับเงินจากกรมการขนส่งทางบก (กรณีที่ท่านต่อภาษีรถยนต์ประจำปีเอง หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มข้อมูลเพื่อประกอบการรับโอนกรรมสิทธิ์
  • 5. หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


   ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์ 1,500.00 บาท
   คำนวณก่อน Vat 1,401.87 บาท
   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 42.06 บาท ยอดเงินที่ชำระ 1,457.94 บาท
  • 1. สำเนา Passport (ไม่หมดอายุ) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
  • 2. สำเนา Visa (ไม่หมดอายุ) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
  • 3. สำเนา Work Permit (all valid document) (ไม่หมดอายุ) โดยสำเนาหน้ารายการต่ออายุทุกหน้า พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
  • 1. สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
  • 2. สำเนาใบมรณบัตรของผู้เช่าซื้อ
  • 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้จัดการมรดก (ไม่หมดอายุ) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
  • 4. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้จัดการมรดก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

บริษัทฯจะจัดส่งเอกสารส่วนที่ 1 ให้กับท่าน 60 วันก่อนชำระค่างวด ๆ สุดท้าย เมื่อท่านได้รับเอกสารให้ลงนามในเอกสารให้ครบถ้วน พร้อมเซ็นรับรอง สำเนาถูกต้องในเอกสารส่วนที่ 2 และนำส่งกลับมายังบริษัทฯ ก่อนวันครบกำหนดชำระค่างวดๆ สุดท้าย 30 วัน พร้อมกับชำระเงินค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ ตามใบแจ้งการชำระเงินที่นำส่งให้ท่าน (ท่านสามารถขอเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ ได้ที่ หน้าดาวน์โหลด)

เอกสารประกอบการขอโอนกรรมสิทธิ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 
คำขอโอนกรรมสิทธิ์ปิดบัญชี

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการพิจารณา โดยมิต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 0 2736-4288