ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. รถยนต์ต้องได้รับการจดทะเบียนรถยนต์ และต่อภาษี ประจำปีจนถึงปีปัจจุบัน
2. มีการผ่อนชำระค่างวดมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด
3. ระยะเวลาขั้นต่ำที่สามารถขยายได้ คือ 48 งวด และสูงสุด โดยรวมกับสัญญาเดิมไม่เกิน 96 งวด
4. อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับ ระยะเวลาที่ต้องการขยาย ตามที่บริษัทฯ กำหนด
5. ต้องชำระค่างวดค้างและค่าเบี้ยปรับ รวมถึงค่าใช้จ่ายคงค้าง อื่นๆ ก่อนทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
6. มีผู้ค้ำประกันทุกกรณี
7. แนบสำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 (อายุกรมธรรม์คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
8. นำรถมาถ่ายรูปตัวรถ ถ่ายรูปหมายเลขเครื่อง-หมายเลขตัวถัง

ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ

ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท (ชำระ ณ วันยื่นคำขอฯ) (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี) เมื่อผ่านการอนุมัติสินเชื่อชำระค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าภาษี (กรณีภาษีหมดอายุ หรือจะครบกำหนดการชำระภาษี ประจำปีภายใน 3 เดือน), ค่าภาษีรถยนต์เพิ่มนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

เอกสารประกอบการพิจารณา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
คำขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 0 2736-4288สำหรับลูกค้าฮอนด้า ลีสซิ่ง

สำหรับลูกค้าที่ผ่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และค้างชำระไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ลงทะเบียน รวมถึงยังไม่เคยทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับบริษัทฯ มาก่อน