บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) จัดทำเว็บไซต์ https://www.hondaleasing.co.th (“เว็บไซต์”) นี้ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับ บริษัทฯ ในการค้นหาผลิตภัณฑ์ ข้อมูล และบริการต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนใช้เครื่องมือต่างๆ ที่บริษัทฯ ให้บริการอยู่บนเว็บไซต์ อาทิเช่น โปรแกรมคำนวณราคาเช่าซื้อรถยนต์อัตโนมัติ โปรแกรมค้นหาผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆ เป็นต้น โดยไม่ต้องทำการลงทะเบียนหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆ และสามารถสืบค้นข้อมูล หรือประวัติของท่านที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ(Online Service) ได้ด้วยตัวท่านเองผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของบริษัท ฯ


    กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้โดยละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์และหน้าจอใดๆ ของเว็บไซต์ หมายถึงท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้แล้ว ทั้งนี้ หากท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ กรุณาหยุดการเข้าเว็บไซต์ในทันทีการเยี่ยมชมเว็บไซต์

    การเยี่ยมชม คัดลอก พิมพ์ หรือเผยแพร่ ข้อความใดๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ / ต้องสอดคล้องตามข้อกำหนด และเงื่อนไขดังต่อไปนี้เท่านั้น
    1. ใช้เพื่อการอ้างอิง เป็นข้อมูลประกอบ และต้องมีข้อความอ้างอิงถึง บริษัทฯ ปรากฎในสำเนาทุกชุด
    2. การใช้ข้อมูลบนเว็บไต์นี้ ต้องไม่เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าใดๆ ทั้งสิ้น
    อนึ่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูล และข้อความใดๆ ในเว็บไซต์ ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยอาจบอกกล่าว หรือมิต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการพิมพ์ข้อมูลผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนแต่อย่างใด การที่ท่านเลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียวความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการทางอินเทอร์เน็ต

    การให้ข้อมูลใดๆ ของท่านผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ทำการลงทะเบียนกับบริษัทฯโดยท่านจะมีสิทธิ ที่จะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือว่า ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีการในการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต และ/หรือทางอิเล็คทรอนิคส์ และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่บริษัทฯ จัดหาให้ทั้งหมด ตลอดจนความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดจากธุรกรรมดังกล่าวลิขสิทธิ์

    บริษัทฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ การแสดงผล รูปแบบการนำเสนอ และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯการเชื่อมโยงเว็บไซต์

     เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงกับธนาคารบุคคลภายนอก " เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง " โปรดทราบว่าการเชื่อมโยงดังกล่าวนี้มีขึ้น เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการเท่านั้น เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ บริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือเว็บไซต์ใดๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง นอกจากนี้ บริษัทฯจะไม่รับผิดในความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้เว็บไซต์ การดาวน์โหลดข้อมูล หรือซอฟท์แวร์ต่างๆ ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง หรือความเสียหายใดๆ ที่ผู้ใช้เว็บไซต์ได้รับหรือความเสียหายใดๆ ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกหรือที่บุคคลภายนอกได้รับไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้หรือไม่ก็ตาม ข้อมูลในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอาจมีข้อจำกัดในการที่ผู้ใช้จะนำไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งตามกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น ผู้ใช้จะต้องติดต่อขออนุญาตใช้ข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลโดยตรงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

    บริษัทฯ ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้บริการพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน สามารถแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขได้ที่
    โทรศัพท์ : 0-2736-4288 หรือ
    อีเมล์ : hltc_callcenter@honda.th.com