• ค่าบริการงานด้านทะเบียน
  ค่าบริการงานด้านทะเบียน
  ลำดับ รายการ
  ค่าบริการ (บาท)
  1
  ค่าบริการต่อภาษีรถยนต์ (ไม่รวมค่าภาษี)
  250
  2
  ขอคัดป้ายภาษี (ป้ายวงกลม) 
  500
  3
  ขอคัดป้ายทะเบียน 1 แผ่น (ชำรุด/สูญหาย) 
  700
  4
  ขอคัดป้ายทะเบียน 2 แผ่น (ชำรุด/สูญหาย) 
  900
  5
  ขอคัดป้ายทะเบียน 1 แผ่น (ป้ายประมูล) 
  1,400
  6
  ขอคัดป้ายทะเบียน 2 แผ่น (ป้ายประมูล) 
  2,000
  7
  ขอคัดป้ายทะเบียนสากล 
  900
  8
  ขอแก้ไขคำนำหน้านาม, ชื่อ-สกุล, ที่อยู่ 
  500
  9
  ขอเปลี่ยนเลขทะเบียน (ขอเลขใหม่) 
  3,000
  10
  ขอเปลี่ยนเลขทะเบียน (เลขประมูล) 
  4,000
  11
  ขอแปลใบอนุญาตคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ไปประเทศมาเลเซีย 
  800
  12
  ขอแปลใบอนุญาต/ต่ออายุคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ไปประเทศลาว 
  800
  13
  ขอแปลใบอนุญาต/ต่ออายุคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ไปประเทศพม่า 
  800
  14
  ขอแจ้งย้ายออกปลายทาง (เพื่อขอใช้ป้ายทะเบียนใหม่ ) 
  2,000
  15
  ขอแจ้งย้ายออกปลายทาง (เพื่อขอใช้ป้ายทะเบียนประมูลที่สงวนเลขไว้) 
  4,000
  16
  ขอแจ้งย้ายออกปลายทาง (เพื่อทำการสลับทะเบียนป้ายประมูล) 
  6,000
  17
  ขอแจ้งย้ายออกปลายทาง (เพื่อทำการสลับทะเบียนป้ายธรรมดา) 
  5,000
  18
  ขอยกเลิกแจ้งย้าย
  800
  19
  ขอสลับป้ายทะเบียน (ระหว่างรถ 2 คัน) 
  4,000
  20
  ขอสลับป้ายทะเบียน (ระหว่างรถ 2 คัน) ป้ายประมูล 
  5,600
  21
  ขอสลับป้ายทะเบียน (ระหว่างรถ 2 คัน) ป้ายธรรมดากับป้ายประมูล 
  6,000
  22
  ขอคัดเล่มทะเบียนใหม่ (ชำรุด หรือ หาย) 
  700
  23
  ขอแจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป (กรณีรถหาย/อุบัติเหตุ) 
  500
  24
  ขอตอกหมายเลขเครื่องยนต์ 
  2,000
  25
  ขอตอกหมายเลขตัวถัง 
  2,000
  26
  ขอเปลี่ยนสีรถยนต์ (ไม่รวมตรวจนอก) 
  1,500
  27
  ขอแจ้งเปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิง 
  1,500
  28
  ขอเปลี่ยนเครื่องยนต์ 
  1,500
  29
  ขอติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเล่น  
  300
  30
  ค่าบริการบันทึกรายการต่อภาษี 
  200
  31
  ค่าบริการคัดสำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์
  100
  32
  ค่าบริการคัดสำเนาสัญญาเช่าซื้อ
  100
  33
  ค่าบริการออกเอกสารโอนกรรมสิทธิ์ใหม่
       (1) กรณี สูญหาย หรือเอกสารหมดอายุ ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันปิดบัญชี
       (2) กรณี สูญหาย หรือเอกสารหมดอายุ เกิน 1 ปี นับจากวันปิดบัญชี
   
  2,000
  5,000

   

  หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือยกเลิกค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   

  ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นๆ
  ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นๆ
  ลำดับ
  รายการ
  ค่าบริการ (บาท)
  1
  ค่าปรับเช็คคืน
  200 ต่อ ฉบับ
  2
  ค่าปรับกรณีชำระค่าเช่าซื้อล่าช้า
  ตามที่กำหนดในสัญญาเช่าซื้อ
  3
  ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถาม สำหรับยอดค้างชำระ (คิดเพิ่มจากค่าปรับชำระค่าเช่าซื้อล่าช้า)
  ตามที่จ่ายจริง
  4
  ค่าใช้จ่ายในการติดตามยึดรถ (คิดเพิ่มจากค่าปรับชำระค่าเช่าซื้อล่าช้า)
  ตามที่จ่ายจริง
  5
  ค่าใช้จ่ายอื่นในการนำรถยนต์กลับ เช่นค่าบริการรถยก
  ตามที่จ่ายจริง
  6
  ค่าทนายความกรณีฟ้องคดี (ขึ้นอยู่กัสถานที่ที่ฟ้องคดี)
  ตามที่จ่ายจริง
  7
  ค่าดำเนินการด้านเอกสาร เช่นค่าบริการจัดชุดโอนกรรมสิทธิ์ (กรณีลูกค้าทำเอง หรือสูญหาย) ค่าออกหนังสือมอบอำนาจเพื่อไปดำเนินการอื่น ๆ ทางทะเบียน (แทนฉบับเดิมที่หมดอายุ)
  300
  8
  ค่าบริการนำเล่มทะเบียนไปบันทึกรายการต่าง ๆ ที่กรมการขนส่ง (ปรับเล่ม)
  200
  9
  ค่าขอทำบัตรใหม่ "Honda Leasing Family Card"
  100
  10
  ค่าธรรมเนียมทำเงินคืน
  200

   

  หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือยกเลิกค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า