สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าอาชีพพิเศษ

ฮอนด้า ลีสซิ่ง มอบความสุขให้กับ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพพิเศษ ด้วยสิทธิพิเศษ ดาวน์ 0% หรือ ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน 

รายชื่อบริษัท/องค์กรที่ได้รับสิทธิ์

 • กลุ่มราชการที่เข้าเงื่อนไข

  ข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่รัฐบาลบรรจุแต่งตั้งตามระเบียบเช่น

  • ข้าราชการพลเรือน
  • ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  • ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • ข้าราชการฝ่ายอัยการ
  • ข้าราชการรัฐสภา
  • ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
  • ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  • ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
  • ข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.)
  • ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
  • ข้าราชการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  • ข้าราชการการเมืองและส่วนท้องถิ่น เทศบาล, ส่วนตำบลเมืองพัทยา ครูเทศบาล
  • ข้าราชการตำรวจและทหาร
  • พนักงานของรัฐ (รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างงาน ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการเหมือนข้าราชการยกเว้นบำเหน็จบำนาญ)
  • สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่มีบัตรสมาชิกเพื่อแสดงตนได้
  กลุ่มราชการที่ไม่เข้าเงื่อนไข
  X ข้าราชการพลเรือนวิสามัญ ได้แก่ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
  X ข้าราชการการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งตามวาระ

 • หมายถึง พนักงานรัฐวิสาหกิจ เช่น

  • สถาบันการบินพลเรือน
  • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • การไฟฟ้านครหลวง
  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  • การรถไฟแห่งประเทศไทย
  • การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  • การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
  • การประปานครหลวง
  • การประปาส่วนภูมิภาค
  • องค์การจัดการน้ำเสีย
  • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  • องค์การเภสัชกรรม
  • องค์การสะพานปลา
  • การกีฬาแห่งประเทศไทย
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
  • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
  • การเคหะแห่งชาติ
  • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  • องค์การสวนพฤกษศาสตร์
  • องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
  • องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
  • องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
  • องค์การตลาด
  • องค์การสวนสัตว์
  • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ขนส่ง จำกัด
  • บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
  • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
  • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
  • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
  • องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
  • โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
  • โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  • องค์การคลังสินค้า
  • บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
  • การยางแห่งประเทศไทย
  • การยาสูบแห่งประเทศไทย
  กลุ่มราชการที่ไม่เข้าเงื่อนไข
  X พนักงานสัญญาจ้าง, ลูกจ้าง
 • กลุ่มอาชีพพิเศษที่เข้าเงื่อนไข


  กลุ่มอาชีพพิเศษแพทย์

  • แพทย์
  • ทันตแพทย์
  • เภสัชกร
  • สัตวแพทย์
  • พยาบาล

  กลุ่มอาชีพพิเศษครู

  • ครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
  • ครูรัฐบาลเช่น ครูผู้ช่วย, ครู ค.ศ.1, ค.ศ.2, ค.ศ.3, ค.ศ.4, ค.ศ.5
  • ครูในสังกัดโรงเรียนสามัญ ประกอบด้วยครู 8 กลุ่มสาระ เช่น ครูผู้สอนคณิตศาสตร์, ครูสอนสังคมศึกษา เป็นต้น
  • ครูในสังกัดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวะ เช่น ครูผู้สอนช่างยนต์, ครูผู้สอนคหกรรม เป็นต้น
  • ผู้บริหารสถานศึกษา เช่น ครูใหญ่, รองผู้อานวยการ, ผู้อานวยการโรงเรียน เป็นต้น
  • ครูในระดับอุดมศึกษา (อาจารย์มหาวิทยาลัย)
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์, ศาสตราจารย์
  • ผู้บริหารในระดับอุดมศึกษา เช่น คณบดี, รองอธิการบดี, อธิการบดี เป็นต้น
  • ครูเอกชน (มีใบประกอบวิชาชีพครู)
  • ครูอัตราจ้าง (มีใบประกอบวิชาชีพครู)

  กลุ่มอาชีพพิเศษอื่นๆ

  • ผู้พิพากษา/อัยการ
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  • นักบินเอกชน
  • พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย
  • ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่มีชื่อเสียงหรือบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (ตามเงื่อนไขบริษัท)
  กลุ่มราชการที่ไม่เข้าเงื่อนไข
  ครูนอกสังกัด เช่น
  X ครูในสถาบันกวดวิชา
  X ครูสอนพิเศษ
  X ครูสอนภาษาต่างประเทศ
  X ครูสอนตัดผม
  X ครูพี่เลี้ยง
  X ครูสอนดนตรี
  X ครูสอนเต้น
  X ครูสอนโยคะ
  X ครูสอนขับรถ
  X ครูสอนมวยไทย
  X ครูสอนเทควันโด/ยูโด
  X ครูสอนทาอาหาร/ขนม
  X ครูสอนมายากล
  X ครูสอนหมากล้อม

ปรึกษาขอสินเชื่อ