จุดเด่นของสินเชื่อลูกค้าธุรกิจ

บริการสินเชื่อ สำหรับผู้ประกอบการทั้งบุคคล ธรรมดาและนิติบุคคล ที่มีความประสงค์ต้องการ ออกรถยนต์ฮอนด้าเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ใน กิจการ อาทิ รถเช่า รถประจำตำแหน่ง


โดยท่านจะได้รับอนุมัติเป็น วงเงินหมุนเวียนและ/ วงเงินคงที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการออกรถ เป็นจำนวนมากในแต่ละครั้ง ซึ่งวงเงิน ที่ได้รับ สามารถ ใช้ได้กับทุกผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

เอกสารในการพิจารณา

                เอกสารในการพิจารณา

 

  • ประวัติความเป็นมาและรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท (Company Profile)
  • หนังสือรับรองของบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์
  • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
  • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปีหลังล่าสุด
  • บัญชีกระแสรายวันย้อนหลัง 3-6 เดือน ในนามบริษัท
  • ** สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือ สำเนา แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกขายกลุ่ม และลีสซิ่ง โทร. 02-4242 ต่อ 4381-4383

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า