การต่อประกันภัยรถยนต์

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าที่ท่าน รับมอบรถยนต์ เป็นผู้ดำเนินการในการแจ้งประกันภัยคุ้มครอง รถยนต์ในปีกับบริษัทประกันภัยที่ท่านได้ตกลงไว้กับผู้จำหน่าย
บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 2 เดือนก่อนครบกำหนด อายุกรมธรรม์ ซึ่งท่านสามารถติดต่อสอบถามค่าเบี้ยประกันภัย รถยนต์ได้ที่
• ผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าที่ท่านรับมอบรถ
• บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด
โทรศัพท์หมายเลข 0-2790-9000, 0-2341-7888 ต่อ 1302-1310 โทรสารหมายเลข 0-2790-9110-1

ข้อควรทราบการต่อประกันภัย

• ท่านควรทำประกันภัยตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้เพื่อ คุ้มครองทรัพย์สินและผลประโยช์นของท่านเอง
• กรุณาระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์คือ "บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด"
• บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด เป็นตัวแทนในการ ดูแลงานด้านประกันภัยรถยนต์ให้กับลูกค้าของบริษัทฯ
• โปรดระวังการแอบอ้างชื่อ บริษัทฯ และบริษัท ในเครือฮอนด้า ในการแจ้งประกันภัยปีต่ออายุ

การแจ้งเคลมประกันภัย

 • กรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ

  • แจ้งเคลมประกัน กับบริษัทประกันภัยโดยทันที ณ ที่เกิดเหตุ โดยแจ้งหมายเลขกรมธรรม์์ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ หรือชื่อ-สกุล ผู้เอาประกัน
  • รับใบเคลมประกัน จากเจ้าหน้าที่เคลมประกัน ณ ที่เกิดเหตุ
  • นำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์ฮอนด้าหรือศูนย์ซ่อมตามที่บริษัทประกันภัยระบุ

  หมายเหตุ : ระหว่างนำรถเข้าซ่อมยังคงชำระค่างวดตามปกติ

 • กรณีรถยนต์สูญหาย

  • แจ้งบริษัทประกันภัยโดยทันทีที่ทราบ
  • แจ้งความ ณ สถานีตำรวจในเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุ เพื่อลงบันทึกประจำวันเบื้องต้น
  • ติดต่อไปที่บริษัทฯ ผ่านงานลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อขอหนังสือมอบอำนาจในการแจ้งความรถหาย
  • บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารการคืนทุนประกันให้ท่านและให้ท่านลงนามในเอกสารและแนบเอกสารประกอบส่งกลับคืนบริษัทฯ

  เอกสารประกอบการขอคืนทุนประกันภัยมีดังนี้

  1. สำเนาบันทึกประจำวัน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
  2. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/ทะเบียนบ้านของผู้เช่าซื้อ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมหน้าวัตถุประสงค์/สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านของกรรมผู้มีอำนาจลงนาม (ลงนามพร้อมประทับตราบริษัท โดยกรรมการผู้มีอำนาจ กรณีผู้เช่าซื้อเป็นนิติบุคคล)
  4. ต้นฉบับกรรมธรรม์ประกันภัย
  5. ค่าใช้จ่ายในการแจ้งหยุดใช้รถ 500 บาท

  หมายเหตุ: ระหว่างรอผลการตรวจสอบจากบริษัทประกันภัยยังคงชำระค่างวดตามปรกติ จนกว่าจะได้รับคำยืนยันการคืนทุนประกันจากบริษัทประกันภัย

 • กรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุเสียหายหนัก(คืนทุนประกัน)

  • บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารการคืนทุนประกันให้ท่านและให้ท่านลงนามในเอกสารและแนบเอกสารประกอบส่งกลับคืนบริษัทฯ

  เอกสารประกอบการขอคืนทุนประกันภัยมีดังนี้

  1. สำเนาบันทึกประจำวัน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
  2. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/ทะเบียนบ้านของผู้เช่าซื้อ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมหน้าวัตถุประสงค์/สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านของกรรมผู้มีอำนาจลงนาม (ลงนามพร้อมประทับตราบริษัท โดยกรรมการผู้มีอำนาจ กรณีผู้เช่าซื้อเป็นนิติบุคคล)
  4. ต้นฉบับกรรมธรรม์ประกันภัย
  5. กุญแจรถยนต์

  หมายเหตุ : ระหว่างรอผลการตรวจสอบจากบริษัทประกันภัยยังคงชำระค่างวดตามปรกติ จนกว่าจะได้รับคำยืนยันการคืนทุนประกันจากบริษัทประกันภัย