ภายใต้ปรัชญาฮอนด้า ฮอนด้าได้ขยายธุรกิจไปทั่วโลกบนพื้นฐานของการไล่ตามความฝันใหม่ๆ และความมุ่งมั่น ที่จะทำความฝันเหล่านั้นให้กลายเป็นจริง ซึ่งเราได้แบ่งปันความสุข และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและสังคม ทั่วโลกผ่านความพยายามเหล่านี้ และเพื่อให้ธุรกิจในแต่ละภูมิภาคทั่วโลกก้าวไปข้างหน้า พนักงานของฮอนด้า ทุกคนในหลายประเทศทั่วโลกจำเป็นต้องร่วมกันรักษาคุณค่าของฮอนด้าและปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือ

ทั้งนี้ "จรรยาบรรณทางธุรกิจของฮอนด้า" (Honda Corporate Governance) เป็นสิ่งซึ่งแสดงออกถึงคุณค่า ที่สำคัญซึ่งใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนจนมาถึงทุกวันนี้ และหากทุกๆ คน ได้ร่วมกันรักษาคุณค่าเหล่านี้ เราจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นจากลูกค้าและสังคม ซึ่งจะช่วยให้ฮอนด้าบรรลุเป้าหมายที่ต้องการจะเป็น "บริษัทที่สังคมต้องการให้ดำรงอยู่"

 • COMPLIANCE

  ฮอนด้ามุ่งมั่นดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ให้แป็นไปตามกฏหมายและระเบียบขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด

 • MANAGEMENT OF INFORMATION

  ฮอนด้าเก็บรักษาและจัดการข้อมูลความลับและข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างเหมาะสม

 • COMMUNICATION

  ฮอนด้าส่งเสริมให้มีการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสมกับผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท เช่นเดียวกับการส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างราบรื่นภายในองค์กร เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

 • COMPANY ASSET

  ฮอนด้าถือครองและจัดการทรัพย์สิน ทั้งที่จับต้องได้และไม่ได้ เพื่อนำมาใช้เป็นทรัพยากรในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

 • RELATIONSHIPS WITH POLITICS AND ADMINISTRATIONS

  ฮอนด้าเป็นบริษัทที่เป็นกลางทางการเมืองมุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์ทางการเมืองอย่างจริงใจและตรงไปตรงมาต่อพรรคการเมือง

 • CONTRIBUTION OF SOCIETY

  ฮอนด้ามุ่งมั่นช่วยเหลือสังคม โดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือความคาดหวังของสังคม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้สังคมน่าอยู่

 • BUSINESS TRANSACTIONS

  ฮอนด้าดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันอย่างเสรี มุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวโดยการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ

 • ENVIRONMENT PROTECTION

  ฮอนด้าทุ่มเทที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดลล้อมของโลกผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

 • RESPECT FOR HUMAN RIGHTS

  ฮอนด้าเคารพหลักสิทธิมนุษยชนด้วยคำมั่นสัญญาที่จะให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตนอย่างเป็นธรรมและจริงใจ

 • TRAFFIC SAFETY

  ฮอนด้าได้พัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อความปลอดภัยและส่งเสริมกิจกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อสร้างสังคมที่มีความปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น

 • SAFETY AND HEALTHY

  ฮอนด้าจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยโดยจัดการความเสี่ยง เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้พนักงานทุกคน สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย