หน้าหลัก > บริการของเรา > สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่> Special Occupations
 
   
 
  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่
  สินเชื่อรถยนต์แบบลิส
  สินเชื่อรถยนต์สำหรับ
ลูกค้ารายใหญ่
  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว
  Honda Smile Loan
 
Special OccupationsDownload รายชื่อราชการและรัฐวิสาหกิจ

  เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ สำหรับลูกค้าอาชีพพิเศษ opent  

กลุ่มอาชีพพิเศษปัจจุบัน

เอกสารประกอบ

√ แพทย์

- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ออกโดยแพทยสภา
- หนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกแพทยสภา
- บัตรประจำตัวแพทย์หรือเอกสารที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ออกโดยแพทยสภา(หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฯ)
- หนังสือรับรองเงินเดือน
- บัตรข้าราชการระบุตำแหน่ง (ใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง)
√ ทันตแพทย์ - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ออกโดยทันตแพทยสภา
- บัตรประจำตัวทันตแพทย์หรือเอกสารที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ออกโดยทันตแพทยสภา(หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฯ)
- หนังสือรับรองเงินเดือน
- บัตรข้าราชการระบุตำแหน่ง (ใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง)
√ สัตวแพทย์ - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ ออกโดยสัตวแพทยสภา
- บัตรประจำตัวสัตวแพทย์หรือเอกสารที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสัตวกรรม ออกโดยสัตวแพทยสภา (หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฯ)
- หนังสือรับรองเงินเดือน
- บัตรข้าราชการระบุตำแหน่ง (ใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง)
√ เภสัชกร - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ออกโดยสภาเภสัชกรรม
- บัตรประจำตัวเภสัชกร หรือเอกสารที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ออกโดยสภาเภสัชกรรม (หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฯ)
- หนังสือรับรองเงินเดือน
- บัตรข้าราชการระบุตำแหน่ง (ใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง)
√ ศาสตราจารย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - หนังสือรับรองเงินเดือน
- บัตรข้าราชการระบุตำแหน่ง (ใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง)
√ ผู้พิพากษา หรือ อัยการ - หนังสือรับรองเงินเดือน
- บัตรข้าราชการระบุตำแหน่ง (ใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง)
√ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA / CFA
(Level 3)
- ประกาศนียบัตรผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
√ นักบิน (เอกชน) - หนังสือรับรองเงินเดือน
√ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่มีชื่อเสียง - หนังสือรับรองเงินเดือน

*หมายเหตุ :
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การอนุมัติสินเชื่อภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ
•อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ไม่สามารถใช้ร่วมกับการใช้ส่วนลดดอกเบี้ยสำหรับเงื่อนไข Loyalty หรือ PDCs ได้อีก
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


  
 
 
Copyright (c) Honda Leasing [Thailand] 2011. All Rights Reserved.