หน้าหลัก > บริการของเรา > สินเชื่อรถยนต์สำหรับลูกค้ารายใหญ่ (Fleet)
 
   
 
  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่
  สินเชื่อรถยนต์แบบลิส
  สินเชื่อรถยนต์สำหรับ
ลูกค้ารายใหญ่
  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว
  Honda Smile Loan
 
  สินเชื่อรถยนต์สำหรับลูกค้ารายใหญ่

ฮอนด้า ลีสซิ่ง ให้บริการจัดสินเชื่อแบบ Fleet เพื่อรองรับความต้องการสำหรับท่านผู้ประกอบการทั้งบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคลที่ต้องการออกรถเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ในกิจการ อาทิ รถเช่า รถประจำตำแหน่ง โดยท่านจะได้รับอนุมัติ
เป็นวงเงินหมุนเวียนและ/วงเงินคงที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการออกรถ เป็นจำนวนมากในแต่ละครั้ง ซึ่งวงเงินที่ได้รับ
ท่านสามารถใช้ได้กับทุกผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด


เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อเพื่อขอวงเงินในการจัดสินเชื่อแบบ Fleet
ประวัติความเป็นมาและรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท (Company Profile)
หนังสือรับรองของบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
งบการเงินบริษัทย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันย้อนหลัง 3-6 เดือน ในนามบริษัท
** สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือ สำเนาแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกขายกลุ่มและลีสซิ่ง : 02-736-4242 ต่อ 4381 - 4383

  
 
 
Copyright (c) Honda Leasing [Thailand] 2011. All Rights Reserved.