หน้าหลัก > บริการของเรา > สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่
 
   
 
  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่
  สินเชื่อรถยนต์แบบลิส
  สินเชื่อรถยนต์สำหรับ
ลูกค้ารายใหญ่
  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว
  Honda Smile Loan
 
  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่

เป็นหนึ่งรูปแบบบริการด้านการเงินที่บริษัทฮอนด้าลีสซิ่งให้บริการแก่ผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์ฮอนด้าใหม่ ทั้งบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล แต่ไม่ต้องการชำระเงินสดเต็มจำนวนในคราวเดียวกัน ซึ่งท่านก็สามารถเป็นเจ้าของฮอนด้าได้ง่ายๆ
เพียงชำระเงิน บางส่วน (เงินดาวน์) ให้กับบริษัทฯ ส่วนที่เหลือชำระเป็นงวด ๆ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราคงที่ เท่า ๆ กันทุกงวด
ตามระยะเวลาที่ตกลงกัน เมื่อผ่อนค่าเช่าซื้อครบถ้วนตามสัญญา กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ก็จะโอนเป็นของท่าน เพียงเท่านี้ท่านก็
สามารถเป็น เจ้าของรถยนต์ฮอนด้าได้อย่างสบาย ๆ

  จุดเด่นของบริการ opent  
1. ภาระผ่อนค่างวดเท่ากันทุกเดือน เนื่องจากใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ (flat rate)
2. ผ่อนนานสูงสุดถึง 84 เดือน
3. ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
4. อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าเก่าฮอนด้า หรือลูกค้ากลุ่มอาชีพพิเศษ

  เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ opent  

ผู้เช่าซื้อเป็นบุคคลธรรมดา (ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน) ผู้เช่าซื้อ เตรียมเอกสาร ผู้ค้ำประกัน เตรียมเอกสาร
1. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรราชการ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ทะเบียนสมรส/ใบสำคัญหย่า (ถ้ามี) พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
4. เอกสารแสดงรายได้ (สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน) พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก/ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
6. ทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
อายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
7. แผนที่บ้านและที่ทำงาน
3 ชุด
3 ชุด
1 ชุด

1 ชุด

1 ชุด

1 ชุด

1 ชุด
2 ชุด
2 ชุด
1 ชุด

1 ชุด

1 ชุด

1 ชุด

1 ชุด
ผู้เช่าซื้อเป็นนิติบุคคล (ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน) ผู้เช่าซื้อ เตรียมเอกสาร ผู้ค้ำประกัน เตรียมเอกสาร
1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือ สำเนาแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09)
2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ทะเบียนสมรส/ใบสำคัญหย่า ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ถ้ามี) พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถกต้อง)
4. สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากใบแจ้งยอดบัญชีกระแสรายวัน(ในนามกิจการ
หรือกรรมการบริษัท) ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถกต้อง
6. แผนที่บ้านกรรมการ และที่ตั้งสำนักงาน
3 ชุด

1 ชุด

3 ชุด

3 ชุด

3 ชุด
1 ชุด

1 ชุด
2 ชุด

1 ชุด

2 ชุด

2 ชุด

2 ชุด
1 ชุด

1 ชุด

หมายเหตุ: ผู้เช่าซื้อเป็นนิติบุคคลต้องมีผู้ค้ำประกันทุกกรณีและผู้ค้ำประกันต้องเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้เช่าซื้อเป็น Foreigner Applicant (ผู้เช่าซื้อและผุ้ค้ำประกัน) Supporting document for Hire Purchase
1. Copy Passport
2. Copy Visa
3. Copy Work Permit or Certificate of residency
4. Salary slip/Certificate salary letter
5. Copy of bank account/Statement-update the last 6 months
6. Home & Office map
3 copies
3 copies
3 copies
1 copy
1 copy
1 copy
Thai Nationality Guarantor Supporting document for Guarantor
1. Copy ID
2. Copy house registration
3. Salary slip/Certificate salary letter
4. Copy of bank account/Statement - update the last 6 months
6. Home & Office map
2 copies
2 copies
1 copy
1 copy
1 copy

Remark: All valid document

  คุณสมบัติเบื่องต้นลูกค้าและผู้ค้ำประกัน
opent  
1.อายุระหว่าง 20-60 ปีบริบูรณ์
2.มีรายได้สุทธิเป็น 2 เท่าของค่างวด
3.มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งสามารถติดต่อได้
4. เป็นผุ้มีประวัติทางการเงินที่ดีท่านสามารถติดต่อสอบถามเงื่อนไขการขาย โปรโมชั่น ของแถมต่างๆ ตลอดจนระยะเวลาการรับรถ ได้ที่
ผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทฯ ประจำอยู่เพื่อให้บริการ
และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน โชว์รูมเเละศูนย์บริการ


  
 
 
Copyright (c) Honda Leasing [Thailand] 2011. All Rights Reserved.