คำถามที่พบบ่อย

> บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

 • Q การจัดสินเชื่อแบบ Hire Purchase คืออะไร? และมีวิธีการคำนวณค่างวดอย่างไร?

  A ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 572 " อันว่าเช่าซื้อนั้น คือ สัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า
  โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราว
  สินเชื่อเช่าซื้อ คือสินเชื่อที่ให้บริการทางการเงินที่เกิดจากการให้เช่าซื้อทรัพย์สินซึ่งผู้เช่าซื้อยังไม่ได้รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น
  โดยตกลงจะโอนกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่าซื้อ เมื่อได้มีการชำระราคาเป็นงวดจนครบตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงแล้ว ซึ่งการคิดยอดเงินที่แบ่งชำระเป็นรายงวดๆ ละเท่ากันจะคิดจาก
  อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)
  ตัวอย่างสูตรการคำนวณ
  ยอดเงินต้นที่จัดสินเชื่อ = ราคารถยนต์ - ราคาเงินดาวน์
  ค่างวดเช่าซื้อ/เดือน = (ราคาเงินต้นที่จัดสินเชื่อ + (ยอดเงินต้นXอัตราดอกเบี้ยXระยะเวลา)) / ระยะเวลาที่จัดสินเชื่อ
  ท่านสามารถทดลองคำนวณค่างวดด้วยตัวเองที่ เมนูคำนวณค่างวด

 • Q การชำระเงินค่างวดแบบต้นงวด(beginning)แลชำระแบบปลายงวด(Ending) มีข้อแตกต่างกันอย่างไร?

  A การชำระเงินค่างวดแบบต้นงวด(beginning)คือการชำระเงินค่างวดแรก ณ วันรับมอบรถยนต์ การชำระเงินค่างวดแบบปลายงวด(Ending)คือการชำระเงินค่างวดแรก หลังจากที่รับมอบรถยนต์ 30 วัน
  หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยการชำระเงินค่างวดแบบต้นงวดถูกกว่าแบบชำระแบบปลายงวด

 • Q อยากทราบ Flat rate คืออะไร?

  A หมายถึง อัตราดอกเบี้ยต่อปีที่ใช้เป็นเกณฑ์การคำนวณค่างวดรายเดือน

 • Q อยากทราบรายละเอียดเงื่อนไขของการจัดสินเชื่อ

  A สำหรับเงื่อนไขการจัดสินเชื่อ ณ ปัจจุบัน
  อัตราดอกเบี้ยนั้นขึ้นกับยอดเงินดาวน์และระยะเวลาการผ่อนชำระเป็นหลักซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ
  เริ่มต้นดาวน์ 15% ผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือน
  เริ่มต้นดาวน์ 20% ผ่อนชำระสูงสุด 72 เดือน
  เริ่มต้นดาวน์ 25% ผ่อนชำระสูงสุด 84 เดือน
  ***โดยทั่วไป ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันต้องมีรายได้เป็น 2 เท่าขึ้นไปของค่าผ่อนต่อเดือน***
  ทั้งนี้องค์ประกอบการพิจารณาสินเชื่อขึ้นกับ เงื่อนไขการดาวน์ ระยะเวลาผ่อนชำระ เอกสารประกอบการพิจารณา ข้อมูลเครดิตส่วนตัวของผู้เช่าซื้อและการพิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ

 • Q เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์สำหรับผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันมีอะไรบ้าง                             

  A ในนามบุคคลธรรมดา (ผู้เช่าซื้อ/ผู้ค้ำประกัน)
  1. สำเนาทะเบียนบ้าน ( ผู้เช่าซื้อ 3 ชุด/ผู้ค้ำประกัน 2 ชุด )
  2. สำเนาบัตรประชาชน ( ผู้เช่าซื้อ 3 ชุด/ผู้ค้ำประกัน 2 ชุด )
  3. เอกสารแสดงรายได้ (สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน)
  4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก/ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
  5. ทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองบริษัทฯ (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ) อายุไม่เกิน 6 เดือน
  6. แผนที่บ้านและที่ทำงาน
  ในนามนิติบุคคล
  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลพร้อมหน้าวัตถุประสงค์ ( 3 ชุด )
  2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล ( 3 ชุด )
  3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก / ใบแจ้งยอดบัญชีกระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
  4. แผนที่ทำการของบริษัท
  หมายเหตุ:
  1. สำเนาบัตรประชาชนลูกค้าต้องไม่หมดอายุ
  2. สำเนาทะเบียนบ้านให้สำเนาจากทะเบียนจริงเท่านั้น
  3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯต้องไม่หมดอายุภายใน 3 เดือน
  4. ผู้ค้ำประกันของนิติบุคคลใช้เอกสารเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา

 • Q หากต้องการจัดสินเชื่อเช่าซื่อรถยนต์กับ บริษัท ฮอนด้าลีสซิ่ง(ประเทศไทย)จำกัด ต้องทำอย่างไร                                                                      

  A ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการจัดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กับ บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด โดยผ่านผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ ค่ะ

 • Q หลังจากทำการส่งเอกสารเพื่อขอสินเชื่อแล้ว จะทราบผลการอนุมัติสินเชื่ออย่างไร                                                                 

  A ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะแจ้งผลการอนุมัติไปยังผู้แทนจำหน่ายที่ท่านติดต่อจองรถ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ส่วนงานขายประจำโชว์รูมนั้น จะติดต่อเพื่อแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อให้กับทางท่านโดยตรงค่ะ

 • Q หากเป็นนักศึกษา ยังไม่มีรายได้ประจำ และต้องการออกรถ และเช่าซื้อกับฮอนด้า ลีสซิ่ง มีเงื่อนไขและต้องทำอย่างไรบ้าง                                                                     

  A 1. ผู้เช่าซื้อต้องบรรลุนิติภาวะ คืออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันทำสัญญา
     2. บิดาหรือมารดา ต้องเป็นผู้ค้ำประกัน (การพิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ)

 • Q กรณีทำสินเชื่อแบบไม่มีผู้ค้ำประกัน มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง                                                                    

  A การจัดสินเชื่อ: กรณีไม่มีผู้ค้ำประกัน (ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด) มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ
  เริ่มต้นดาวน์ 15-20% :ระยะผ่อนชำระสูงสุด 48 เดือน ผู้เช่าซื้อต้องมีรายได้ 2.0 เท่าขึ้นไปของค่าผ่อนต่อเดือน
  เริ่มต้นดาวน์ 20-25% :ระยะผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือน ผู้เช่าซื้อต้องมีรายได้ 2.5 เท่าขึ้นไปของค่าผ่อนต่อเดือน
  เริ่มต้นดาวน์ 30% :ระยะผ่อนชำระ 72 เดือน ผู้เช่าซื้อต้องมีรายได้ 2.5 เท่าขึ้นไปของค่าผ่อนต่อเดือน
  เริ่มต้นดาวน์ 35% :ระยะผ่อนชำระ 84 เดือน ผู้เช่าซื้อต้องมีรายได้ 2.5 เท่าขึ้นไปของค่าผ่อนต่อเดือน
  ทั้งนี้องค์ประกอบการพิจารณาสินเชื่อขึ้นกับ เงื่อนไขการดาวน์ ระยะเวลาผ่อนชำระ เอกสารประกอบการพิจารณา
  ข้อมูลเครดิตส่วนตัวของผู้เช่าซื้อและการพิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ

 • Q กรณีที่เป็นลูกค้าเก่าของฮอนด้า จะได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้าง

  A สำหรับลูกค้าเก่าฮอนด้า บริษัทฯยินดีให้ส่วนลดดอกเบี้ย 0.15%จากอัตราดอกเบี้ยปกติ สำหรับรถยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นที่ท่านสนใจ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้ค่ะ

  ผู้เข้าเงื่อนไขลูกค้าเก่า เอกสารประกอบการใช้เงื่อนไขลูกค้าเก่า
  1. เป็นเจ้าของรถยนต์ฮอนด้าคันเดิม สำเนาทะเบียนรถยนต์
  2. เป็นบิดา-มารดา-บุตร ของเจ้าของรถยนต์ฮอนด้าคันเดิม สำเนาทะเบียนรถ+ สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. เป็นสามี-ภรรยา ของเจ้าของรถยนต์ฮอนด้าคันเดิม(จดทะเบียนสมรส) สำเนาทะเบียนรถ+ สำเนาทะเบียนสมรส
  4. เป็นพี่น้อง เจ้าของรถยนต์ฮอนด้าคันเดิม สำเนาทะเบียนรถ+ สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. นิติบุคคล/กรรมการที่มีชื่อในหนังสือรับรองบริษัทฯ สำเนาทะเบียนรถ+ หนังสือรับรองบริษัทฯ

 • Q สินเชื่อฮอนด้า สไมล์เพย์ เป็นอย่างไร?                                                                

  A สินเชื่อฮอนด้า สไมล์เพย์ เป็นบริการสินเชื่อที่ให้ลูกค้าสามารถผ่อนชำระค่างวดได้อย่างสบายๆ ซึ่งมีค่างวดรายเดือนน้อยกว่าสินเชื่อปกติ แต่มีเงินก้อนสุดท้ายของค่างวด(Balloon)

  โดยมีเงินดาวน์ตั้งแต่ 20-35% กำหนดผ่อนช่วงแรก 48 เดือนหรือ 4 ปี และเมื่อสิ้นปีที่ 4 จะมี 3 ทางเลือกเสนอให้กับลูกค้าดังนี้

  1. หลังจากชำระงวดที่ 48 หากลูกค้าพร้อมที่จะปิดบัญชี สามารถชำระเงินก้อนสุดท้ายและให้บริษัทฯดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้
  2. สามารถจัดเช่าซื้อต่อได้อีก 1-3 ปี โดยครั้งแรกและครั้งที่สองรวมกันไม่เกิน 7 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยในครั้งที่สองเป็นอัตราดอกเบี้ยใหม่ ณ เวลานั้น
  3. นำรถยนต์คันเก่า มาเปลี่ยนคันใหม่ โดยนำส่วนต่างมาเป็นเงินดาวน์

 • Q เงื่อนไขพิเศษสำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และลูกค้ากลุ่มอาชีพพิเศษ                                                                

  A 1. เริ่มต้นดาว์น 0% ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน
  2. ใช้ได้กับรถยนต์ฮอนด้าทุกรุ่น
  3. อัตราดอกเบี้ยไม่สามารถใช้ร่วมกับการให้ส่วนลดดอกเบี้ยสำหรับเงื่อนไขลูกค้าเก่าฮอนลีสซิ่งฯ หรือ PDCS (การชำระค่างวดด้วยวิธีการจ่ายเช็คล่วงหน้าครบ ณ วันรับมอบรถยนต์)
  4. การอนุมัติสินเชื่อภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ

  รายชื่อลูกค้ากลุ่มอาชีพพิเศษ
  - แพทย์/ทันตแพทย์,
  - เภสัชกร, สัตวแพทย์,
  - ผู้พิพากษา/อัยการ,
  - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต,
  - นักบินเอกชน,
  - นักวิชาการระดับ 8 เช่น ศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์, ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่มีชื่อเสียง (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)

  >>>>คลิก Download รายชื่อ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 
 
Copyright (c) Honda Leasing [Thailand] 2011. All Rights Reserved.